03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> אגרות פטנטים ברשות הפטנטים

אגרות פטנטים ברשות הפטנטים

אגרות פטנטים ברשות הפטנטים משתנות לפי העניין שבבקשה המבוקשת, אגרות פטנטים ברשות הפטנטים הנם חלק מהעלויות של מבקשי בקשות פטנטים.

נכון ליום 6.6.12 עלות האגרה אותה ישלם מבקש בקשת פטנט הנה 1,245 ₪, בנוסף יש אגרות נוספות אותם משלם מבקש בקשת הפטנט, לדוגמא אגרת שינוי כתובת 239 ₪ או הזמנת מסמכי בכורה 88 ₪, ואגרות נוספות לפי העניין שבבסיס הבקשות השונות הנלוות לבקשת הפטנט, במידה ואלו נחוצות.

לא מכבר רשות הפטנטים הודיעה על ביטול אגרת קיבול, אגרת קיבול פטנט עמדה על 511 ₪, אך נכון להיום מבקש בקשת פטנט שמקבל הודעה מרשות הפטנטים על קיבול בקשתו אינו צריך לשלם אגרה זו וחוסך את עלות האגרה.

יש צורך להתעדכן מדי פעם לגבי האגרות, רשות הפטנטים מעדכנת את עלות האגרות מידי פעם לפי המדד ופרמטרים נוספים, מבקש פטנט שמגיש בקשת פטנט ולא משלם אגרה מעודכנת, אפילו אם חסרים מספר שקלים בודדים, יקבל הודעה מרשות הפטנטים שלא שילם את האגרה לפי הנדרש, לעיתים מספר שקלים הפרש יכולים לגרום להתכתבויות מיותרות שיכולות להימנע על ידי בדיקה מקדימה.

הפרטים לעיל חלקיים ואינם מלאים, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, שיבדוק את סוג האגרה שיש לשלם, עדכוני אגרות ולעיתים הוספות או ביטולי אגרות כאמור.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©