03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> הודעת רשות הפטנטים על ביטול אגרת פירסום

הודעת רשות הפטנטים על ביטול אגרת פרסום

הודעת רשות הפטנטים על ביטול אגרת פרסום לפי סעיף 16 בבקשות בין-לאומיות הנכנסות לשלב הלאומי בישראל הנה הודעה שמטיבה עם מבקשי הבקשות. על פי הודעת ראש רשות הפטנטים מיום 29 לדצמבר 2011 החל מיום 26.12.11 אין צורך לשלם את אגרת הפרסום לפי סעיף 16 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, ולנוכח מחיקת תקנה 7(ה) לתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), התשנ"ו-1996.

כמו כן צוין בהודעת רשות הפטנטים שמבקש ששילם את אגרת הפרסום לאחר כניסת התקנות האמורות בהודעה לתוקף, רשאי לבקש החזר ע"י פנייה למזכירות הפטנטים.

הודעת הרשות מבהירה שהאמור בהודעתם אינו מתייחס לבקשות שאינן שלב לאומי של בקשה בין-לאומית לפי אמנת ה-PCT (הגשה ראשונה בישראל או הגשה לפי אמנת פריז).

מבקשים המעוניינים להגיש בקשות יחסכו את עלות האגרה ואלו ששילמו יכולים לבקש החזר, יש לקרוא בעניין זה את הודעת רשות הפטנטים המלאה כאמור מיום 29 לדצמבר 2011 ולהתעדכן בהודעות רשות הפטנטים לאחר הודעה זו המודיעות מעת לעת על שינויים ועדכונים, וכן לבדוק אם סוג הבקשה והמידע המובא בהודעה רלוונטי למבקש הבקשה.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©