03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> מהו פטנט רשום

מהו פטנט רשום

מהו פטנט רשום הנה שאלה של ממציאים רבים, פטנט רשום הנה זכות המוקנית לבעל המצאה, שהגיש בקשה לרישום פטנט, במטרה לקבל פטנט רשום על פי חוק הפטנטים בישראל או חוק פטנטים במדינה מחוץ לישראל.
 
ממציא בעל המצאה, יכול להגיש בקשה לרישום פטנט בישראל או מחוץ לישראל, מיום הגשת בקשת הפטנט, מבקש ההמצאה רשאי לדרוש דין קדימה לפי אמנת פאריס, אם יגיש בקשות המשך מקבילות במדינות נוספות החתומות על אמנת פאריס בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה לרישום פטנט במדינה הראשונה.
כלומר, אם הגיש פלוני בקשה לרישום פטנט בישראל, יכול המבקש להגיש בקשת רישום פטנט בארה"ב בטרם יעברו 12 חודשים מהבקשה הראשונה הישראליות, ולבקש תאריך את התאריך הבכורה הישראלי בבקשה בארה"ב. באופן זה, אם מבקש אחר יבקש פטנט בארה"ב גם לאחר ההגשה בישראל, עדיין אם טרם חלפו 12 חודשים יזכה בתאריך הבכורה (דין הקדימה) המבקש בבקשה הראשונה בישראל.
תהליך הבחינה לקבלת פטנט רשום
תהליך הבחינה לקבלת פטנט רשום בישראל מתבצע על פי חוק הפטנטים, לאחר הגשת הבקשה לרישום פטנט, הבקשה תיבחן על פי תנאי החוק ותקנות הפטנטים על ידי בוחן פטנטים מרשות הפטנטים. 
הבחינה מתבצעת על ידי בחינה של החומר שהוגש לבוחן שכולל עריכת הבקשה לפטנט ואיורים, בוחן הפטנטים במידה וימצא שהמבקש עמד בתנאי החוק והתקנות יעניק פטנט.
במידה והבוחן ימצא לנכון שלא להעניק פטנט, לא ימציא הודעת קיבול, אלא ישלח למבקש הודעת ליקויים (דו"ח בחינה), על דו"ח הבחינה המבקש יכול להשיב.
במקרים רבים הבוחן שולח מספר דו"חות בחינה והמבקש משיב לבוחן, משנה ניסוחים ומתגבר על פרסומים שונים שהבוחן עלול למצוא במהלך הבחינה.
במידה ותשובת המבקש מספקת את הבוחן ועומדת בתנאי החוק והתקנות, יעניק הבוחן פטנט רשום למבקש.
תעודת פטנט רשום
תעודת פטנט רשום מקנה לבעל ההמצאה זכות מונופול לניצול המצאתו למשך 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, כאשר בעל הפטנט מוצא מתחרה שמנצל את המצאתו ללא אישורו, רשאי הוא להגיש תביעה על הפרת הפטנט לבית המשפט.
בית המשפט רשאי לתת לבעל הפטנט צו מניעה כנגד המפר וכמו כן פיצוי על הפרת הפטנט הרשום.

פיתוח פטנטים ושילוב עורך פטנטים יועץ בדרך לפטנט רשום
אנו משלבים בעבודתנו צוות טכני שמבצע פיתוח פטנטים ועורך פטנטים יועץ שמכין את הניסוח לעריכת הבקשה לרישום פטנט, שילוב זה מאפשר לממציא, להימנע מלהגיש בקשות פטנטים תיאורטיות שאינם מעשיות ברוב המקרים, וכמו כן הצוות הטכני מעביר לעורך הפטנטים חלופות אפשריות ליישום ההמצאה כדי להרחיב את היקף בקשת הפטנט.
 
יתר כל כן, עורך הפטנטים מנחה את הצוות הטכני, בבחירת חלופה ליישום ההמצאה שמבוקשת בבקשת הפטנט.
 
השילוב בין צוות טכני לעורך פטנטים, מיעל וממקסם את היקף ההגנה המבוקש בבקשת הפטנט, מוזיל עלויות מאחר והצוות הטכני מוציא איורים לעורך הפטנטים כבר בעת תכנון ובניית הדגם ומונע עדכונים חוזרים ונשנים בין בעלי המקצוע בשלבים מאוחרים יותר, עד כדי מספר בקשות פטנטים עליהם עלול לשלם הממציא.
 
המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה ועם צוות טכני לפיתוח פטנטים.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©