03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> עורכי פטנטים בירושלים בישראל

עורכי פטנטים בירושלים בישראל

עורכי פטנטים נרשמים בפנקס עורכי הפטנטים בירושלים ברשות הפטנטים בישראל, רק עורכי פטנטים הרשומים בפנקס עורכי הפטנטים הנמצא ברשות הפטנטים בירושלים בישראל הנם עורכי פטנטים בעלי רישיון מטעם רשות הפטנטים בישראל, מבחני ההסמכה לעורך פטנטים הנם לפי חוק הפטנטים, עורך פטנטים נדרש לעבור מספר בחינות וכמו כן התמחות אצל מאמן עורך פטנטים במשך שנתיים, עיקר תפקידו של עורך פטנטים הנו לערוך בקשות לרישום פטנטים.

סעיף 142 לחוק הפטנטים מציין מי רשאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים:

"142. כשירות לרישום בפנקס עורכי פטנטים (תיקון: תש"ן, תשס"ו5)
(א) זכאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רשיון עורך-פטנטים מי שנתמלאו בו אלה:
(1) הוא תושב ישראל;
(2) מתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1958-;
(ב) הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח1958-, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה;
(ג) הוא סיים בחוץ לארץ מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה, שאישר לעניין זה שר המשפטים לאחר התייעצות במועצה להשכלה גבוהה, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה.
(3) עמד בבחינות כאמור בסעיף 143 או שוחרר מהן;
(4) התמחה בישראל לא פחות משנתיים במשרד עורך-פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות, בלשכת הפטנטים או במחלקת-פטנטים של מפעל תעשייתי;
(5) שילם את האגרה שנקבעה.
(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להוסיף בצו, על המקצועות המנויים בתוספת."

עיקר עבודתם של עורכי פטנטים בישראל הנה מול רשות הפטנטים הנמצאת בירושלים, עורכי פטנטים מנסחים את בקשת הפטנט ולאחר מכן בוחני הפטנטים מטעם רשות הפטנטים בוחנים את הניסוח והאם ניתן לקבל פטנט רשום, כמו כן במקרים מסוימים עורכי הפטנטים מופיעים בפני רשם הפטנטים בהליכים שונים.

לעיתים ממציאים פונים לעורכי פטנטים בשלב מוקדם כאשר יש להם רעיון בלבד, עורכי פטנטים אומנם בעלי תואר טכני אך אינם עוסקים בפיתוח פטנטים או בתכנון מוצר או בבניית דגם או אב טיפוס, לכן לעיתים עורך פטנטים עלול לומר לממציא שיש בשלב זה קושי לקבל פטנט על המצאתו מאחר והנה בשלב רעיוני מקדים ועדיין אינה נכנסת לגדר המצאה, על רעיון לא ניתן לקבל פטנט, אך אם צוות טכני משלב הרעיון יבצע תכנון קונספט עקרוני , קרי יכין שרטוטים וחומר טכני ויראה את החידוש וההתקדמות ההמצאתית אפשר ועורך פטנטים במקרים רבים יבחין באמצעות היישום הטכני מהי ההמצאה וכיצד ניתן לנסח בקשה לרישום פטנט.

לכן במקרים רבים שילוב בין צוות טכני לבין עורך פטנטים מוסמך יכול להגביר ולמקסם את האפשרות להגן על ההמצאה, גם ממציאים שיש להם את הדרך הטכנית שאותה הם מעוניינים ליישם בהמצאה, באמצעות צוות טכני יכולים להרחיב את היקף ההגשה שעורך הפטנטים ינסח בבקשת הפטנט.

לעיתים יש ממציאים שפונים אל עורך דין פטנטים, הם אינם עורכי פטנטים אלא עורכי דין לכל דבר ועניין שאינם נבחנים במבחני לשכת עורכי הדין על חוק הפטנטים או על ניסוח עריכת בקשת פטנט, אך הם עוסקים בנוסף להיותם עורכי דין גם בתחום עריכת הפטנטים או שהם מעסיקים עורכי פטנטים במשרדם.

ראה מאמר על בחירת עורכי פטנטים מומלצים הם אלו שעוסקים בתחום ההמצאה של הממציא קרי שכבר ערכו מספר פטנטים בתחום ההמצאה כמו כן שעובדים בעלות ומחיר סבירים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©