03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> עורכי פטנטים עורך פטנטים

עורכי פטנטים - עורך פטנטים

עורך פטנטים מקבל רישיון מרשות הפטנטים, עורכי פטנטים עוסקים בתחום עריכת פטנטים מכוח חוק הפטנטים. חוק הפטנטים מונה קריטריונים על מנת לקבל רישיון עורך פטנטים, ישנם גם עורכי דין שעוסקים בתחום אך אין הם מקבלים רישיון מרשות הפטנטים אלא מלשכת עורכי הדין, יש הקוראים להםעורך דין פטנטים, אך למעשה הם עורכי דין לכל דבר שעוסקים לעיתים גם או רק בפטנטים. לעומת עורכי הדין שאינם נבחנים על ניסוח בקשת פטנט, עורכי הפטנטים נבחנים על ניסוח ועריכת הפטנטים וידיעתם בחוק הפטנטים ותקנות הפטנטים.

חוק הפטנטים מגדיר :

פרק ט': עורכי פטנטים

142. כשירות לרישום בפנקס עורכי פטנטים (תיקון: תש"ן, תשס"ו5)

(א) זכאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רשיון עורך-פטנטים מי שנתמלאו בו אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) מתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1958-;

(ב) הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח1958-, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השניה;

(ג) הוא סיים בחוץ לארץ מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה, שאישר לענין זה שר המשפטים לאחר התייעצות במועצה להשכלה גבוהה, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השניה.

(3) עמד בבחינות כאמור בסעיף 143 או שוחרר מהן;

(4) התמחה בישראל לא פחות משנתיים במשרד עורך-פטנטים העסוק במקצועו שלוש שנים לפחות, בלשכת הפטנטים או במחלקת-פטנטים של מפעל תעשייתי;

(5) שילם את האגרה שנקבעה.

(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להוסיף בצו, על המקצועות המנויים בתוספת.

143. בחינה (תיקון: תשנ"ה2)

(א) המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים חייב לעמוד בבחינה בדרך שנקבעה כדי להוכיח כי הוא בעל ידיעה נאותה בדיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארץ ובארצות-חוץ ובדינים אחרים השייכים לענין, הכל כפי שנקבע, וכי הוא שולט בשפה העברית ובעוד שפה אחת הדרושה לו לצורך עבודתו, כפי שנקבע.

(ב) הבחינה תיערך על ידי שניים או שלושה בוחנים, וביניהם לא יותר מאשר עורך-פטנטים אחד, והם ייבחרו בכל מקרה על ידי שר המשפטים או על ידי מי שהשר מינה לכך מתוך רשימת-בוחנים שקבע השר.

(ג) שר המשפטים רשאי לשחרר סוגי מועמדים מחובת בחינה, אם ניתן להוכיח, בדרך אחרת שנקבעה, שיש להם הידיעות הדרושות בבחינה לפי סעיף-קטן (א)."
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©