03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים ישראליים בתוכנה ופטנטים אמריקאיים

פטנטים ישראלים בתוכנה ופטנטים אמריקאים

יזמים וממציאים רבים מגישים פטנטים ישראלים על תוכנה לאור הצורך העסקי בכדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, בעבר הלא רחוק היה קשה יותר לקבל פטנטים בעלי מרכיבי תוכנה לאור עמדת רשות הפטנטים הישראלית, אך נראה שגם רשות הפטנטים בישראל הולכת בכיוון המגמה העולמית שבין מובילותיה הנה ארה"ב. משרד הפטנטים האמריקאי עוד לפני רשות הפטנטים הישראלית החל במגמה להחיל את חוק הפטנטים ולאפשר לממציאים לקבל פטנטים בעל מרכיבי תוכנה, כך בארה"ב התקבלו מספר פסקי דין שאפשרו קבלת פטנט על תוכנה, כמו כן משרד הפטנטים האמריקאי פרסם הנחיות בעניין זה.

בישראל לאור חוק הפטנטים שאחד מהמאפיינים לקבלת פטנט הנו על מוצר או תהליך, עד לפני זמן מה היה קשה להיכנס לשער הפטנטים עם המצאות בעלות אופי ותכני תוכנה, אך כאמור מגמה זו, לאור מספר פסקי דין ולאור מסמך עמדה חדש שפורסם לאחרונה, על ידי רשות הפטנטים הישראלית במגמת שינוי לטובת מבקשי הפטנטים בתחום.

נראה שהציבור זקוק להגנה יותר ויותר להמצאות בעלי מרכיב התוכנה, חברות הייטק ויזמים הפועלים בתחום התוכנה רוצים להגן על עמלם ולקבל הגנת פטנט המקנה מונופול להמצאה.

בכדי לקבל פטנט על המצאה עם רכיב תוכנה מבקש הפטנט  צריך להוכיח מספר מאפיינים שיבדקו על ידי בוחן פטנטים בישראל בטרם יאשר את קיבול הפטנט, בעניין זה כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים שיבדוק יאפיין ויערוך את הבקשה על פי דרישות משרד הפטנטים, יש מספר עורכי פטנטים בארץ בעלי ידע נרחב בתחום התוכנה, שהם בנוסף להיותם עורכי פטנטים גם מהנדסי תוכנה, דבר המקנה להם יתרון בהבנת השפה והמושגים בתחום.

על פי הודעת רשם הפטנטים מיום 12.1.2012 פורסמה טיוטא להערות הציבור, בהודעה פורסמו תנאים בהם רשם הפטנטים ישקול מתן פטנטים בתחום התוכנה. הטיוטא מפנה לסעיף 3 לחוק הפטנטים. בסעיף 1 לטיוטא מציין רשם הפטנטים כדלקמן:

1." סעיף 3 לחוק הפטנטים

1.1. סעיף 3 מפרט את התנאים המהותיים העיקריים לכשירות אמצאה לפטנט, כדלקמן:

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט."

1.2. דהיינו, סעיף 3 מציב בפני הבוחן את הצורך לוודא כי האמצאה עומדת בקריטריונים המצטברים הבאים:

1.2.1. היות האמצאה מוצר או תהליך;

1.2.2. היות האמצאה בכל תחום טכנולוגי;

1.2.3. היות האמצאה חדשה;

1.2.4. היות האמצאה מועילה;

1.2.5. היות האמצאה ניתנת לשימוש תעשייתי;

1.2.6. ושיש באמצאה התקדמות המצאתית.

כך למשל, אם ימצא הבוחן שאין האמצאה חדשה או שהיא נעדרת התקדמות המצאתית הרי ששאלת סיווגה לתחום טכנולוגי כזה או אחר תהיה משנית."

כמו כן בסעיף 7.2 לטיוטא להערות הציבור נכתב :

" זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי ייקבע על פי הדרישה שבביצוע האמצאה, בין אם היא מוצר ובין אם היא תהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי (כפי שזה נדון ב-ע"ש (מחוזי י-ם) United Technologies נ' רשם הפטנטים, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729). תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים (ר' האופן בו אלה נדונו על ידי ערכאת הערעור המורחבת של בית הדין האירופי בעניין G0003/08 בהחלטתה מיום 12.5.2010). דהיינו, מבחן מרכזי לעניין זה יהיה זיהוי קיומו של אופי טכנולוגי מוחשי למוצר או התהליך הנתבעים, או לתוצאת התהליך."

יש לעיין בטיוטת הערות לציבור במלואה, שם הרשם מפנה למגמה ולתנאים שיאפשרו ולא יאפשרו לתת פטנט בישראל, כמו כן יש להתייעץ עם עורך פטנטים בטרם הגשת הבקשה בכדי שיבדוק כל מקרה ומקרה האם יש טעם בהגשת בקשה לפטנט.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©