03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט מוסף לפטנט רשום

פטנט מוסף לפטנט רשום

פטנט מוסף לפטנט רשום הנו אפשרי במקרים מסוימים, פטנט מוסף מאפשר לממציא לקבל הגנת פטנט גם ללא התקדמות המצאתית, היתרון בפטנט מוסף הנו שאין דרישה להתקדמות המצאתית שהיא אחת הדרישות המורכבות יותר בחוק הפטנטים שיש צורך להוכיח כדי לקבל פטנט רשום.

סימן ה' בחוק הפטנטים מציין את דרישת החוק בעניין פטנט מוסף, סעיף 44 מציין כדלקמן:
"44. (א) בעל פטנט שהוא בעל אמצאה שהיא שכלול או שינוי לאמצאה שעליה ניתן הפטנט (להלן – הפטנט העיקרי), רשאי לבקש כי הפטנט על האמצאה השניה יינתן לו כפטנט מוסף.
 (ב) פטנט מוסף יוענק על אמצאה שהיא כשירה לפטנט מוסף לפי סעיף קטן (א), אף אם אין בה התקדמות המצאתית לעומת האמצאה שבפטנט העיקרי או בכל פטנט מוסף לו.
 (ג) הגיש מבקש אחד כמה בקשות, רשאי הוא לבקש שפטנט על אחת מהן יינתן כפטנט עיקרי והיתר יהיו מוספים לו, וסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו בשינויים המחוייבים."

כלומר בעל פטנט שיש לו המצאה שלא נכללה בפטנט העיקרי, ראה שיש שכלול או שינוי להמצאה שעליה ניתן פטנט, יכול לבקש פטנט מוסף, באופן זה יכול לחסוך המבקש עלויות רבות וכמו כן הבוחן לא ידרוש התקדמות המצאתית שהנה תנאי מהותי ובמקרים רבים הקשה ביותר להוכחה בפני בוחן הפטנטים.

לעיתים מבקשי פטנטים, לאחר קבלת פטנט רשום רואים שיש שיכלול או שינוי בהמצאתם, במקרים אלו כדאי לשקול את מסלול פטנט מוסף.

אך עם זאת, חשוב לציין את סעיף 45 לחוק הפטנטים, בו כתוב: "לא יינתן פטנט מוסף אם הבקשה עליו הוגשה לפני תאריך בקשת הפטנט העיקרי", כלומר לא ניתן להפוך את הסדר, אך ברוב המקרים, בעת פיתוח פטנטים מוציאים שכלולים ושינויים ולא לפני כן.

סעיף 46, מציין: "מתן פטנט מוסף תשמש ראיה מכרעת כי נושאו של אותו פטנט הוא שכלול או שינוי..." כלומר מרגע שניתן פטנט מוסף, מדובר בראיה מכרעת לשכלול או שינוי.

סעיף 47 מציין : "פטנט מוסף יהא בר-תוקף כל עוד הפטנט העיקרי בתקפו, ולא יהיו חייבים בתשלום אגרה עליו ..." כלומר יתרון נוסף הוא שבעל הפטנט נמנע מלשלם אגרות כפולות, מספיק שבעל הפטנט משלם את האגרה לפטנט העיקרי, באופן זה ניתן לחסוך עלויות למשך שנים רבות כל עוד משלמים את האגרה של הפטנט העיקרי.

על מנת להימנע מהגשת פטנט מוסף, אנו משלבים בעבודתו של הצוות הטכני עורך פטנטים, באופן זה, כבר בשלב הרעיוני הצוות הטכני מבצע תכנון קונספט עקרוני, כלומר מעביר לעורך הפטנטים חלופות אפשריות לביצוע ההמצאה וכמו כן בוחר יחד עם הממציא את החלופה הנבחרת ליישום ההמצאה.

לאחר תכנון הקונספט, עורך הפטנטים היועץ ממשיך בניסוח העריכה לבקשת רישום פטנט, והצוות הטכני מכין קבצי תכנון לאישור היזם, לאחר אישור היזם אנו מבצעים את בניית הדגם באמצעי ייצור שונים, למשל חלקי פלסטיק אנו מייצרים בהדפסה תלת מימדית.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן ספציפי ועם צוות טכני שיכול להעריך את רמת הודאות בפיתוח המוצר, למשל יש מוצרים שדורשים יותר מחקר ואילו אחרים דורשים פיתוח בלבד.

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©