03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט רשום לעומת פטנט ברישום במשרד הפטנטים

פטנט רשום לעומת פטנט ברישום במשרד הפטנטים

פטנט רשום לעומת פטנט ברישום במשרד הפטנטים, לעיתים ממציאים אינם מבחינים בין פטנט רשום לבין פטנט ברישום, פטנט רשום במשרד הפטנטים (בישראל רשות הפטנטים) מקנה זכות מונופול לבעל הפטנט למשך 20 שנה מיום הגשתו, לעומת פטנט ברישום שאינו מקנה זכות על ההמצאה, אלא "תופס" תאריך לעומת מבקשי פטנטים מאוחרים יותר.

פטנט רשום מקבלים לאחר תהליך הבחינה וקיבול על ידי רשות הפטנטים בישראל או על ידי משרדי פטנטים שמחוץ לישראל. בישראל בקשת הפטנט צריכה לעמוד בתנאי חוק הפטנטים התקנות והפסיקה. עד קבלת פטנט רשום, מיום הגשת הבקשה, סטאטוס הבקשה הוא פטנט ברישום או בקשה לפטנט
 (PATENT PENDING).

אומנם במקרים רבים ממציאים כבר בשלב בקשת הפטנט, קרי כאשר יש מספר בקשה לפטנט מתחילים במסחור ומכירת ההמצאה, אכן ניתן לפרסם את ההמצאה לאחר הגשת בקשת הפטנט. אם פלוני אחר יגיש בקשה לפטנט על אותה ההמצאה לאחר המועד בו הגיש המבקש הראשון, מבקש הבקשה הראשון בין שתי הבקשות יזכה בתאריך הבכורה.

סעיף 9 לחוק הפטנטים מציין:
"9. כל הקודם זוכה
נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין."

אך חשוב לזכור, שפרסום ההמצאה או מכירת פטנט עוד בטרם קבלת פטנט רשום יכולה לתת רעיונות למתחרים פוטנציאליים שבשלב זה יכולים עדיין לייצר מוצר זהה להמצאה, ומבקש בקשת הפטנט שעדיין לא קיבל פטנט רשום לא יוכל לתבוע את המעתיקים עד שלא יהיה לו פטנט רשום כדין.

כמו כן, אם המבקש עצמו מפרסם את ההמצאה, עליו להגיש בקשות פטנטים במדינות נוספות בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט הראשונה, כלומר לפי אמנת פאריס ניתן לבקש תאריך בכורה במידה ולא חלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט. במידה ומבקש הפטנט יפרסם את המצאתו ולא יבקש פטנטים במדינות נוספות, עצם פרסום ההמצאה ימנע ממנו (למרות שהוא המפרסם) לקבל פטנטים במדינות נוספות.

אומנם ממציאים רבים אינם מחכים עד לקבלת הפטנט הרשום ומתחילים בתהליך המכירה כבר לאחר הגשת הפטנט, אך יש לזכור כאמור להגיש בקשות במדינות נוספות בטרם יחלוף הזמן לפי אמנת פאריס, ראה למשל, רישום פטנט בארה"ב, רישום פטנט בסין, רישום פטנט באירופה. כמו כן יש לזכור שיש בכך סיכון מסוים שכן עדיין לא ניתן לתבוע על הפרת הפטנט.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולהתייעץ עם עורך פטנטים. יש אפשרויות במקרים מסוימים לזירוז תהליכי בחינה, חתימה על הסכמי סודיות ודרכי פעולה נוספות.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©