03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנטים תהליך רישום פטנטים

רישום פטנטים תהליך רישום פטנטים

רישום פטנטים הנו תהליך לרישום פטנטים לפי חוק הפטנטים הדרישות לבקשת רישום פטנטים מוגדרות בחוק הפטנטים, מבקשי פטנטים נדרשים לעמוד בתהליך רישום פטנטים בתנאי החוק, התקנות והפסיקה, בכדי לסיים את תהליך רישום פטנטים בקשת הפטנט תיבחן על ידי בוחן מטעם רשות הפטנטים.

רישום פטנטים הנו תהליך מוגדר, סעיף 11 לחוק הפטנטים מציין:
"11. הגשת בקשה לפטנט
(א) בקשת פטנט תוגש ללשכה בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה שנקבעה, ותכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט האמצאה.
(ב) היה המבקש אדם שאיננו הממציא, יודיע בבקשה כיצד היה לבעל האמצאה."

כלומר מבקש פטנט יצרף אגרה, נכון ליום 1.1.2013 אגרת בקשה לרישום פטנט הנה 1,200 ₪ לאגרה מופחתת או 2,000 ₪ לאגרה רגילה.

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, במידה והוגשה על פי תנאי החוק, יקבל מבקש הפטנט אישור הגשה. תאריך הגשת בקשת הפטנט הנו תאריך חשוב מאחר ואם מבקש אחר יבקש בקשה לרישום פטנט לאחר תאריך המבקש הראשון, יזכה "בתחרות" הזמן מבקש הבקשה הראשון. כמו כן מיום תאריך ההגשה המכונה תאריך בכורה או תאריך הקדימה, ניתן להגיש בקשות לרישום פטנט במדינות נוספות לפי אמנת פאריס בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט בישראל.
כך מבקש בקשה לפטנט בישראל יכול להגיש בקשה לפטנט בחו"ל (למשל בארה"ב, באירופה, בסין ועוד) ויוכל לבקש את תאריך ההגשה הישראלית כתאריך דין קדימה.

חוק הפטנטים מציין:
"14. אישור הגשה
הוגשה הבקשה בדרך שנקבעה, יאשר הרשם למבקש בהקדם האפשרי את דבר הגשתה ואת תאריך הגשתה."

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, יש מספר נושאים בהם צריך לטפל, אותם לא נציין כאן. בהמשך יבחן בוחן פטנטים מטעם רשות הפטנטים אם הבקשה עומדת בתנאי החוק, התקנות והפסיקה, במידה ואכן המבקש עמד בכל הדרישות יקבל פטנט. חוק הפטנטים מציין:
"17. קיבול הבקשה (תיקון: תשנ"ה2, תשס"ב4)
(א) הבוחן יבחן אם הבקשה עונה על כל אלה:..."

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, המידע הנו "על קצה המזלג" וקשה במאמר אינטרנטי קצר להיכנס לכל התנאים והדרישות, יש להתייעץ בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי עם עורך פטנטים.

באופן כללי חלק מהדרישות העיקריות בכדי לקבל פטנט רשום מופיעות בסעיף 3 המציין:
"3. אמצאה כשירת פטנט - מהי? (תיקון: תש"ס)

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט."
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©