03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט זמני

רישום פטנט זמני

רישום פטנט זמני הנה למעשה בקשה ארעית שאינה פטנט, רישום פטנט זמני הנה בקשה המוגשת בדרך כלל למשרד הפטנטים בארה"ב, בישראל לא ניתן להגיש בקשת רישום פטנט זמני, למרות שממציא ישראלי יכול להגיש בקשה זמנית בארה"ב ולדרוש את תאריך הבכורה בבקשת הפטנט המוגשת בישראל ובמקומות אחרים בעולם בתנאים מסוימים.

רישום פטנט זמני הנו מושג שגוי, למעשה אין פטנט זמני, המושג הנכון הוא בקשת פרוביזיונל (PROVISIONAL), יש כאלו שקוראים לבקשה בקשה פרוביזורית.
ממציאים שואלים, פטנטים האם זמני או פרוביזורי הוא רשום? התשובה היא לא, בקשה ארעית המוגשת במשרד הפטנטים האמריקאי אינה מהווה פטנט רשום, ואינה מעניקה למבקש זכות מונופול כמו בפטנט, כלומר לא ניתן לתבוע על הפרת הבקשה הארעית.
רישום פטנט זמני ופיתוח מוצר
רישום פטנט זמני תאריך בכורה

פטנטים רשומים מול פטנט פרוביזורי מעניקים זכויות אחרות למבקש, בעוד שהפטנט רשום מקנה זכות מונופול למבקש למשך עשרים שנה מיום הגשתו, הבקשה הארעית (פטנט זמני) מקנה תאריך בכורה על ההמצאה שהוגשה במסגרת בקשה זו, כלומר, מבקש שהגיש בקשת פרוביזיונל יכול להגיש בקשות פטנטים במדינות רבות בעולם, במידה ובקשות הפטנט במדינות היעד יוגשו בטרם יחלפו 12 חודשים מיום בקשת הפרוביזיונל.

מבקש הפטנט יבקש את תאריך דין הקדימה מהבקשה הזמנית באמצעות צרוף מסמכי הבכורה של בקשת הפרוביזיונל.

ממציא שמגיש בקשות פרוביזיונל, חשוב שיכלול בה את הפרטים הרלוונטיים שיוגשו בבקשת הפטנט, במקרה וההמצאה שונה בין הבקשה הארעית הזמנית לבין בקשת הפטנט בוחן הפטנטים יסרב להכיר בתאריך הבכורה המבוקש.

לכן, חשוב שעורך פטנטים יכין את הבקשה הזמנית, יתר על כן כדאי לפני שעורך הפטנטים מתחיל בעבודתו, לבצע תכנון קונספט עקרוני באמצעות צוות טכני, שיכין שרטוטים והסברים טכניים ראשוניים, כדי להרחיב את היקף הבקשה המבוקשת, כמו כן כדי להגיש את העיקרון הטכני שבו בשלב הבא ייושם הדגם או אב הטיפוס.

פיתוח מוצר ורישום פטנט זמני

אנו משלבים בעבודתנו עורך פטנטים יועץ, כלומר הצוות הטכני עובד יחד עם עורך פטנטים, במקביל ישנה התייעצות בין הצוות הטכני לבין עורך הפטנטים, באופן זה ישנה השפעה גם על עבודת עורך הפטנטים וגם על עבודת הצוות הטכני, תיאום זה הנו חשוב במקרים רבים.

לעיתים קיים נתק בין הצוות הטכני לעורך הפטנטים, התוצאה עלולה להיות שהיקף הבקשה בבקשות למשרד הפטנטים ולרשויות הפטנטים שונה מאופן היישום בפועל של ההמצאה ולעיתים כלל בקשת הפטנט אינה מגנה על היישום בפועל שנבחר ממספר חלופות ליישום אב טיפוס.

הצוות הטכני מכין בשלב מאוחר יותר דגם, אם מדובר למשל בחלקי פלסטיק, באמצעות מדפסת תלת ממדית, באופן זה לממציא יש גם בקשה להגנה וגם דגם, באמצעותם יוכל לפנות למשקיעים או חברות לקידום העסקי של המצאתו.

רישום פטנט זמני הנה למעשה בקשה ארעית שאינה פטנט, רישום פטנט זמני הנה בקשה המוגשת בדרך כלל למשרד הפטנטים בארה"ב, בישראל לא ניתן להגיש בקשת רישום פטנט זמני, למרות שממציא ישראלי יכול להגיש בקשה זמנית בארה"ב ולדרוש את תאריך הבכורה בבקשת הפטנט המוגשת בישראל ובמקומות אחרים בעולם בתנאים מסוימים.

רישום פטנט זמני כינויים שונים
 
כאמור לעיל, ניתן לשמוע ממציאים מכנים את הבקשות המוגשות למשרד הפטנטים האמריקאים בשמות וכינויים שונים, כינויים אלו הנם למעשה אותה בקשה המעניקה את אותה זכות בכורה, אך לעיתים מכונה בשם אחר כטעות טרמינולוגית ומאחר ומקורה באנגלית ולא בעברית.
 
רישום פטנט זמני הנה למעשה בקשה ארעית שאינה מהווה זכות פטנט אלא מעניקה תאריך בכורה במדינות החתומות על אמנת פאריס לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת הבקשה הארעית.
 
רישום פטנט זמני השם הנכון בלועזית כפי שמכונה במשרד הפטנטים האמריקאי הנו PROVISIONAL (פרוביזיונל), ברשות הפטנטים בישראל אין אפשרות לפי המצוין בחוק הפטנטים להגיש PROVISIONAL , בישראל מגישים בקשת רישום פטנט בכדי לקבל פטנט רשום.
 
רישום פטנט זמני לעיתים ממציאים מכנים את הבקשה הארעית פטנט פרוביזורי או בקשת פטנט פרוביזורית, אך כאמור הבקשה הארעית אינה מקנה זכות פטנט רשום (ראה: פטנט פרוביזורי זמני במשרד הפטנטים האמריקאי).
 
המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה לגופו ועם צוות טכני.
לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410

 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©