03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> חוק הפטנטים >> תקנות הפטנטים

תקנות הפטנטים

פטנטים ומדגמים
תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968
תוכן ענינים
8

חלק ראשון: כללי 
8

פרק א: סדרי נוהל כלליים 
8

סמכויות סגן הרשם והבוחנים סעיף 1 
8

קבלת קהל ועיון במסמכים סעיף 2 
8

טפסים סעיף 3 
8

מועדים סעיף 4 
8

הארכת מועדים סעיף 5 
9

פרק ב: אגרות 
9

חובת תשלום אגרות סעיף 6 
9

הצמדה למדד סעיף 6א 
9

מי משלם את האגרה ומתי סעיף 7 
9

תשלום אגרה סעיף 8 
9

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק סעיף 9 
9

החזרת אגרה ששולמה בטעות סעיף 10 
10

חלק שני: סדרי רישום 
10

פרק א: מסמכים 
10

צורת מסמכים סעיף 11 
10

מסמכים בכתב יד סעיף 12 
10

תצהירים סעיף 13 
10

משלוח מסמכים סעיף 14 
10

הגשת מסמכים בהליכים על ריב סעיף 15 
11

מען למסירת מסמכים סעיף 16 
11

הרשאה סעיף 17 
11

החלפת מורשה סעיף 18 
11

פרק ב: הבקשה והפירוט 
11

הבקשה סעיף 19 
11

עריכת הפירוט סעיף 20 
12

שרטוטים סעיף 21 
12

הכנסת תיקונים בפירוט סעיף 22 
12

פרק ג: דרישת דין קדימה 
12

בקשת דין קדימה סעיף 23 
13

הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ סעיף 24 
13

תרגום פירוט חוץ סעיף 25 
13

שוויון בעיקר האמצאות סעיף 26 
13

חלוקת בקשה לפטנט שנדרש בה דין קדימה סעיף 27 
13

דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה סעיף 28 
13

פרק ד: הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה 
13

אישור הגשה סעיף 29 
13

בקשה שאינה תקינה סעיף 30 
13

ליקויים בצורת הבקשה סעיף 31 
14

פרסום דבר הגשת הבקשה סעיף 32 
14

סיווג הבקשה סעיף 33 
14

פרק א: בחינת הבקשה 
14

סדר בחינת הבקשות סעיף 34 
14

הקדמת בחינה סעיף 35 
14

דרישת אסמכתאות סעיף 36 
15

דחיית בחינה בשל ליקויים סעיף 37 
15

דחיית בחינה על ידי הרשם בשל קיום בקשה קודמת סעיף 38 
15

דחיית בחינה על פי דרישת המבקש סעיף 39 
15

הודעה על פרסום בקשה מוקדמת סעיף 40 
15

פרק ב: ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם 
15

הודעה על ליקויים סעיף 41 
16

תשובת המבקש על ההודעה סעיף 42 
16

בחינת תיקונים סעיף 43 
16

עיון בנימוקים סעיף 44 
16

סירוב בשל אי מתן תשובה או דחיית תשובה סעיף 45 
16

בקשה להשמיע טענות סעיף 46 
16

דרישת סיכום טענות בכתב לפני קביעת מועד סעיף 47 
16

קביעת מועד להשמעת טענות סעיף 48 
16

הצעת תיקונים סעיף 49 
16

תיקון לאחר השמעת טענות סעיף 50 
16

פרק ג: חלוקת בקשה 
16

בקשה שהופרדה סעיף 51 
17

פרק ד: קיבול הבקשה ופרסומה 
17

הודעה על קיבול סעיף 52 
17

תשלום אגרת פרסום סעיף 53 
17

פטור מאגרת פרסום סעיף 54 
17

פרק ה: החזרת מסמכים 
17

השאלת מסמכים סעיף 55 
17

החזרת מסמכים סעיף 56 
17

פרק א: הגשת כתבי טענות וראיות 
17

הודעת התנגדות סעיף 57 
17

כתב טענות וראיות מטעם המתנגד סעיף 58 
17

כתב טענות וראיות מטעם המבקש סעיף 59 
17

ראיות מטעם המתנגד סעיף 60 
17

ראיות מטעם המבקש סעיף 61 
17

ראיות בתשובה מטעם המתנגד סעיף 62 
18

סיום הראיות סעיף 63 
18

תרגום של מסמכים שבראיות סעיף 64 
18

פרק ב: בירור התנגדות בפני הרשם 
18

קביעת מועד לשמיעת טענות הצדדים סעיף 65 
18

חומר שלא הוזכר קודם לכן סעיף 66 
18

אי התייצבות להשמעת טענות סעיף 67 
18

סדר שמיעת טענות הצדדים סעיף 68 
18

חקירת מצהירים סעיף 69 
19

רישום פרוטוקול סעיף 70 
19

תיקון הפרוטוקול סעיף 71 
19

החלטת הרשם סעיף 72 
19

מסירת ההחלטה לצדדים סעיף 73 
19

אי מתן פטנט בשל חומר שנתגלה אגב התנגדות שבוטלה סעיף 74 
19

הודעה על ערעור סעיף 75 
19

פרק א: תעודת הפטנט 
19

תעודת פטנט סעיף 76 
19

העתק תעודה סעיף 77 
19

פרק ב: דרישה לציון שם הממציא 
19

דרישה לציון שם הממציא סעיף 78 
20

היכן יצויין שם הממציא סעיף 79 
20

הודעת הרשם סעיף 80 
20

התנגדות לציון שם הממציא סעיף 81 
20

סדרי הדין בהתנגדות לציון שם הממציא סעיף 82 
20

הודעה על אי היזקקות לבקשה סעיף 83 
20

הסבת ההליכים סעיף 84 
20

פרק א: אגרת חידוש 
20

אגרת חידוש סעיף 85 
20

תזכורת לתשלום סעיף 86 
20

תשלום האגרה סעיף 87 
20

פקיעת הפטנט סעיף 88 
20

פרק ב: החזר תקפו של פטנט 
20

בקשת החזר תוקף סעיף 89 
20

סירוב הבקשה סעיף 90 
21

קיבול בקשה להחזר תוקף סעיף 91 
21

הודעת התנגדות להחזר תוקף סעיף 92 
21

סדרי הדין בהתנגדות להחזרת תוקף סעיף 93 
21

רישום בפנקס ומתן תעודה סעיף 94 
21

פרק א: בקשת רשות לתקן פטנט 
21

בקשת רשות סעיף 95 
21

שמיעת טענות מבקש התיקון סעיף 96 
21

פרסום התיקון סעיף 97 
21

הודעת התנגדות סעיף 98 
21

סדרי הדין בהתנגדות לרשות לתקן פירוט סעיף 99 
22

הגשת פירוט חדש סעיף 100 
22

תיקון פירוט לאחר קיבול סעיף 101 
22

תיקון הפירוט בהליכי התנגדות סעיף 102 
22

פרק א: הליכי ביטול 
22

בקשת ביטול סעיף 103 
22

הודעה על הליכים סעיף 104 
23

תשובת בעל הפטנט סעיף 105 
23

ראיות בתשובה סעיף 106 
23

סדרי הדין בבקשת ביטול סעיף 107 
23

בקשה לתיקון אגב הליכי ביטול סעיף 108 
23

פרק ב: מתן תוקף לפטנט מוסף 
23

בקשה למתן תוקף עצמאי לפטנט מוסף סעיף 109 
23

איחור בתשלום אגרת חידוש סעיף 110 
23

פטנטים מוספים שאינם מהווים שכלול או שינוי זה לעומת זה סעיף 111 
23

פרק א: הודעה בדבר ניצול אמצאה 
23

בקשה לדרוש הודעה סעיף 112 
23

דרישת ההודעה סעיף 113 
24

הודעת בעל הפטנט סעיף 114 
24

מסירת הודעה למבקש סעיף 115 
24

סייג לחומר הראיות סעיף 116 
24

פרק ב: בקשה לרשיון כפיה 
24

בקשת רשיון כפיה סעיף 117 
24

פרסום הבקשה סעיף 118 
24

הודעת הצטרפות סעיף 119 
24

המשך הליכים סעיף 120 
24

פרק ג: עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון כפיה 
24

בקשת עיון מחדש סעיף 121 
24

תשובת בעל הרשיון סעיף 122 
24

המשך ההליכים סעיף 123 
25

פרק א: בחינות 
25

מועדי בחינות סעיף 124 
25

קביעת בוחנים סעיף 125 
25

בקשה להיבחן סעיף 126 
25

אישור בחינה סעיף 127 
25

חומר הבחינה בדינים סעיף 128 
25

בחינה בשפות סעיף 129 
25

עריכת פירוט סעיף 130 
25

תוצאות הבחינה סעיף 131 
26

פרק ב: הפטורים מבחינות 
26

פטור מבחינה בדיני חוץ סעיף 132 
26

פטור מבחינה בשפה העברית סעיף 133 
26

פטור מבחינה בשפה זרה סעיף 134 
26

הוכחת ידיעות בדרך אחרת סעיף 135 
26

פרק ג: התמחות 
26

התמחות סעיף 136 
26

קיצור תקופת התמחות סעיף 137 
26

פרק ד: רישום בפנקס עורכי הפטנטים 
26

בקשת הרישום סעיף 138 
26

הודעה על כשירות לרישום סעיף 139 
26

אגרת פרסום סעיף 140 
26

פנקס עורכי הפטנטים סעיף 141 
26

אגרות שנתיות סעיף 142 
26

פרסום רשימת עורכי הפטנטים סעיף 143 
26

רישום מחדש סעיף 144 
27

פרק א: רישום בפנקס ותיקוני מסמכים 
27

פנקס הפטנטים סעיף 145 
27

רישום שינויים סעיף 146 
27

רישום זכות קנין סעיף 147 
27

קבלת נסחים ומסמכים סעיף 148 
27

תיקון רשומות ומסמכים סעיף 149 
27

פרק ב: הרשם והבוחנים 
27

השגה על פעולות של בוחן סעיף 150 
28

תשובת הרשם על השגה סעיף 151 
28

בקשה להשמיע טענות סעיף 152 
28

פרק ג: קבלת היתרים לענין פרק ו לחוק 
28

פניה סעיף 153 
28

פרק א: ועדות ערר 
28

הגדרות סעיף 154 
28

הגשת הודעת ערר סעיף 155 
28

פרטי הודעת הערר סעיף 156 
28

המצאת ההודעה למשיב סעיף 157 
28

תשובת המשיב סעיף 158 
28

קביעת מועד לשמיעת הערר סעיף 159 
28

התייצבות לחקירה שכנגד סעיף 160 
29

שמיעת טענות הצדדים סעיף 161 
29

דיון שלא בפני בעלי הדין סעיף 162 
29

טענת פגם לנימוקים שבכתב סעיף 163 
29

הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב סעיף 164 
29

פרק ב: הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים 
30

נספחי הבקשה סעיף 173 
30

תשובת המשיב סעיף 174 
30

מסירת מסמכים סעיף 175 
30

קביעת מועד לשמיעת הבקשה סעיף 176 
30

התייצבות לחקירה שכנגד סעיף 177 
30

שמיעת טענות הצדדים סעיף 178 
30

טענות פגם סעיף 179 
30

נימוקים שאין שומעים אותם סעיף 180 
30

סמכויות יושב ראש הועדה סעיף 181 
30

דחיית הבירור סעיף 182 
30

החלטת הועדה סעיף 183 
31

הוצאות הבקשה סעיף 184 
31

אי התייצבות בשעת הבירור סעיף 185 
31

מיזוג בקשות סעיף 186 
31

צירוף בעלי דין סעיף 187 
31

סמכות להתיר תיקונים סעיף 188 
31

סיכום טענות בכתב סעיף 189 
31

דרישת הסברים סעיף 190 
31

מועד הערעור סעיף 191 
31

סדרי הדין סעיף 192 
31

ראיות סעיף 193 
31

העתק ההחלטה לרשם סעיף 194 
31

פרק א: סכסוך בקשר לאמצאה 
31

הודעה בדבר פניה לרשם סעיף 195 
31

תשובת הצד שכנגד סעיף 196 
32

סיום ראיות סעיף 197 
32

שמיעת טענות סעיף 198 
32

פרק ב: רישום אמצאות שירות 
32

פנקס אמצאות שירות סעיף 199 
32

תחילה סעיף 200 
32

רישום עורכי פטנטים שהיו סוכני פטנטים סעיף 201 
32

רציפות פעולות סעיף 202 
32

רציפות הדיון סעיף 202א 
33

תיקון פגמים בצורת הבקשה והפירוט סעיף 203 
33

הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ סעיף 204 
33

השם סעיף 205 
33

תוספת ראשונה 
33

תעודת פטנט 
34

חוק הפטנטים, תשכז–1967 
34

תוספת שניה 

 
פטנטים ומדגמים
תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968(24)
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, תשכ"ז–1967, אני מתקין תקנות אלה:
------------
(24) פורסמו ק"ת מס' 2202 מיום ב' בניסן תשכ"ח (31.3.1968) עמ' 1104.
תוקנו ק"ת מס' 3361 מיום י"ז בתמוז תשל"ה (26.6.1975) עמ' 2080.
ק"ת תשל"ז: מס' 3608 מיום 28.10.1976 עמ' 214; מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 372.
ק"ת תש"ם מס' 4091 מיום 14.2.1980 עמ' 1008.
ק"ת תשמ"א: מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 26; מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1180. מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1498 — תק' (מס' 2) תשמ"א–1981; ת"ט ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1557.
ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 15 — הודעה תשמ"ג–1982.
ק"ת תשמ"ד: מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 176; מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2557 — הודעה (מס' 2) תשמ"ד–1984; תחילתה מיום 1.10.1984.
ק"ת תשמ"ו: מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 709 — צו תשמ"ו–1986 ובעמ' 710 — תק' תשמ"ו–1986.
ק"ת תשמ"ח: מס' 5056 מיום 27.9.1987 עמ' 7 — תק' (מס' 2) תשמ"ח–1987; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן; מס' 5063 מיום 8.11.1987 עמ' 108 (ת"ט). מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 504 — תק' (מס' 3) תשמ"ח–1988; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 978 — הודעה תשמ"ח–1988.
ק"ת תשמ"ט: מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 281 — הודעה תשמ"ט–1988; מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 979 — הודעה (מס' 2) תשמ"ט–1989; מס' 5213 מיום 24.8.1989 עמ' 1282 — תק' (מס' 4) תשמ"ט–1989.
ק"ת תש"ן: מס' 5234 מיום 14.2.1989 עמ' 149 — הודעה תש"ן–1989; מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 740 — הודעה (מס' 2) תש"ן–1990.
ק"ת תשנ"א: מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 273 — הודעה תשנ"א–1990; מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 957 — הודעה (מס' 2) תשנ"א–1991.
ק"ת תשנ"ב: מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 497 — הודעה תשנ"ב–1991; תחילתה ביום 1.1.1992. מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1128 — הודעה (מס' 2) תשנ"ב–1992; תחילתה ביום 1.7.1992.
ק"ת תשנ"ג: מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 161 — הודעה תשנ"ג–1992; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 931 — הודעה (מס' 2) תשנ"ג–1993; תחילתה החל מיום 1.7.1993.
ק"ת תשנ"ד: מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 261 — הודעה תשנ"ד–1993; תחילתה ביום 1.1.1994. מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1100 — הודעה (מס' 2) תשנ"ד–1994; תחילתה ביום 1.7.1994.
ק"ת תשנ"ה: מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 430 — הודעה תשנ"ה–1994; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1532 — הודעה (מס' 2) תשנ"ה–1995; תחילתה ביום 1.7.1995.
ק"ת תשנ"ו: מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 259 — הודעה תשנ"ו–1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5757 מיום 31.5.1996 עמ' 951 — תק' תשנ"ו–1996; תחילתן ביום  1.6.1996. על אף האמור בתקנה 6א להלן, לא ישתנו סכומי האגרות ביום 1.7.1996. 
(ראה המשך הערה (24))
 
 

חלק ראשון: כללי
פרק א': סדרי נוהל כלליים
1. כל מקום בתקנות אלה שהוסמך הרשם לעשות דבר, אף סגנו והבוחנים במשמע, זולת אם הסמיך החוק לאותו ענין את הרשם בלבד.
2. שעות קבלת קהל בלשכה יהיו בימי חול שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות 08.30 ל-13.30, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש אותו זמן לעבודת הלשכה.
3. (א) נקבע בחוק או בתקנות שיש להגיש בקשה או הודעה בטופס, לא יוגשו הבקשה או ההודעה אלא בטופס שנקבע לאותו ענין בתוספת הראשונה.
 (ב) לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים ללשכה, ויצויין בהם שמו של מגיש המסמך ומענו למסירת מסמכים בישראל.
4. חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הרשם או בעקבותיה, יחל ביום בו נמסרה ההודעה על פעולת הרשם לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה.
5. (א) בקשה להארכת מועד לפי סעיף 164 לחוק תוגש לרשם בכתב מנומק בצירוף האגרה שנקבעה.
 (ב) (נמחקה).
 (ג) הרשם יעיין בבקשה, ורשאי הוא לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הרשם יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בכתב מנומק.

------------
(המשך הערה (24))
ק"ת תשנ"ז: מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 209 — הודעה תשנ"ז–1996; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 850 — הודעה (מס' 2) תשנ"ז–1997; תחילתה ביום 1.7.1997.
ק"ת תשנ"ח: מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 137 — הודעה תשנ"ח–1997; תחילתה ביום 1.1.1998. מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 958 — הודעה (מס' 2) תשנ"ח–1998; תחילתה ביום 1.7.1998. 
ק"ת תשנ"ט: מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 250 — הודעה תשנ"ט–1998; תחילתה ביום 1.1.1999. מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 973 — הודעה (מס' 2) תשנ"ט–1999; תחילתה ביום 1.7.1999. 
ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 144 — הודעה תש"ס–1999; תחילתה ביום 2.1.2000. 
ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1051 — הודעה תשס"א–2001; תחילתה ביום 1.7.2001. 
ק"ת תשס"ב מס' 6142 מיום 27.12.2001 עמ' 266 — הודעה תשס"ב–2001; תחילתה ביום 1.1.2002. מס' 6187 מיום 4.8.2002 עמ' 1179; תחילתה ביום 15.8.2002.
ק"ת תשס"ג: מס' 6213 מיום 12.12.2002 עמ' 274 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003. מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1134 – תק' תשס"ג-2003.
ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 239 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.
 

(ד)  דחה הרשם בקשה, רשאי המבקש, תוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הרשם, לבקש להשמיע את טענותיו בפניו.
 (ה) הוגשה הבקשה להארכת מועד בהליך על ריב ורצה בעל דינו של המבקש להתנגד לבקשה, יודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים מיום הבקשה.
 (ו) מסר בעל דין הודעה לרשם כאמור בתקנת משנה (ה), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויחליט בדבר לאחר שמיעת הטענות; הרשם רשאי, אם ראה שמן הדין לעשות כן, לדרוש מהצדדים להגיש ראיות וטענות בכתב בטרם יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים.
פרק ב': אגרות
6. לא יזדקק הרשם לכל בקשה או הליך המפורטים בתוספת השניה ולא יבצע כל פעולה המפורטת באותה תוספת אלא אם שולמה בעדה האגרה הקבועה לה בתוספת האמורה; אולם אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה אין בהם כדי לבטל את הבקשה, את ההליך או את מעשה הרשם בדיעבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת.
6א. (א) סכומי האגרות שבתוספת השניה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן — יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה —
 "מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה;
 "המדד החדש" — המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי;
 "המדד היסודי" — המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם.
 (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל —
(1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים — לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;
(2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים — לעשר האגורות הקרובות.
------------
* תחילתן של תק' תשנ"ו–1996 ביום 1.6.1996. על אף האמור בתקנה 6א דלעיל, לא ישתנו סכומי האגרות ביום 1.7.1996. 
 
 (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
7. (א) המגיש בקשה לרשם, המביא בפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה שחייבים בעדה אגרה ישלם את האגרה מיד עם הגשת הבקשה, הבאת ההליך או דרישת הפעולה, והכל — אם אין הוראה אחרת לאותו ענין.
 (ב) נקבע בחוק או בתקנות כי יש לשלם אגרה בעד פרסום ענין והודיע הרשם כי הענין עומד לפרסום, תשולם האגרה תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם.
8. (א) אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.
 (ב) שילם אדם אגרה ליותר מענין אחד יצרף להעתק הקבלה, נוסף להודעה לפי תקנת משנה (א), הודעה לפי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה.
9. אגרה והפרשי אגרה שלא שולמו דינם כדין חוב פסוק נגד החייב בתשלומם וייגבו על ידי משרד ההוצאה לפועל על סמך צו של שופט או רשם של בית משפט, שיינתן על פי הודעת הרשם על החוב; לא יינתן צו כאמור אלא לאחר שניתנה לחייב בתשלום, או לכל אדם אחר שהשופט או רשם בית המשפט ימצאו לנכון להזמינו, הזדמנות להשמיע דבריהם.
10. אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה על ידי הרשם או בעד מתן תוקף לענין, תוחזר למי ששילם אותה אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה או שלא לתת תוקף לענין תוך חודש מיום התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של הרשם או סגנו כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד התקבל הבקשה בלשכה עדיין לא עשה הרשם את הפעולה שבעדה שולמה האגרה או לא רשם את דבר מתן התוקף בפנקס.
חלק שני: סדרי רישום
פרק א': מסמכים
11. (א) כל מסמך, וכל עותק או העתק ממנו המוגשים ללשכה, יהא —
(1) כתוב בדיו או בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;
(2) על גבי גליונות נייר לבן חזק שמידותיהם 29 עד 34 ס"מ על 20 עד 22 ס"מ;
 
(3) בעל שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;
(4) כתוב בשורות שהריווח ביניהן מספיק כדי לאפשר כתיבתם של תיקונים;
(5) כתוב בצדו האחד של הגליון בלבד.
 (ב) היה למסמך יותר מגליון אחד, ימוספרו כל הגליונות ויחוברו יחדיו כראוי, אך באופן שניתן להפרידם ולחברם מחדש ללא כל קושי ומבלי שייגרם להם נזק.
 (ג) בראש כל גליון של כל מסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה ללשכה, יצויין מספר הפטנט או בקשת הפטנט אליו מתייחס המסמך, ובמרכז חלקו העליון של הגליון הראשון של כל מסמך יצויין נושאו.
 (ד) כל מסמך המוגש ללשכה ידון בנושא אחד בלבד.
 (ה) היה המסמך המוגש תיקונו או חליפו של מסמך שהוגש לפני כן, יצויין הדבר בראש כל גליון.
 (ו) כל מסמך המוגש ללשכה יהא חתום בסופו בידי מגישו או העושה אותו.
 (ז) פריטים (2) עד (4) שבתקנת משנה (א) לא יחולו על מכתבי לוואי ועל מכתבים שיגרתיים אחרים.
 (ח) תקנה זו לא תחול על מסמך שהוא שרטוט, תצהיר או מסמך רשמי שניתן על ידי רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת-חוץ.
12. הוגש מסמך הכתוב, כולו או מקצתו, בכתב יד ואינו מכתב לוואי או מכתב שגרתי, תצורף לו האגרה שנקבעה להדפסתו על ידי הלשכה.
13. (א) תצהיר המוגש ללשכה ייערך על פי הוראות פקודת העדות.
 (ב) תצהיר או הצהרה בשבועה הנערכים במדינת חוץ, יהיו ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דיני אותה מדינה.
 (ג) תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.
 (ד) עם כל תצהיר יוגש העתק ממנו.
14. כל דבר שלפי החוק או התקנות יש חובה או רשות להגישו, להמציאו או למסרו ללשכה, מותר לשלחו בדואר.
15. (א) היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, שני עתקים ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה.
 
 (ב) הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.
 (ג) מסר אדם מסמך ללשכה והוא חייב למסור עתקים ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרם, יהא דין המסמך שנמסר ללשכה כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו העתקים לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו — לרבות מסירה לדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו.
 (ד) הגיש אדם ללשכה מסמך שתקנת משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך לבעלי הדין, סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר ללשכה, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.
16. (א) כל אדם המגיש ללשכה בקשת פטנט, הודעת התנגדות, בקשה לביטול או כל בקשה אחרת על פי החוק או תקנות אלה, והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשם באותו ענין, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים.
 (ב) מען כאמור בתקנת משנה (א) שמסר מבקש פטנט, בעל פטנט או בעל רשיון בו, יראוהו כמענם לענין כל חובה או רשות למסור להם מסמכים לפי החוק או התקנות.
 (ג) נתן אדם הרשאה לפי תקנה 17, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו אחרת.
17. (א) כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי כוח בכתב שיימסר ללשכה, להרשות עורך פטנטים או עורך דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה.
 (ב) לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו ענין אלא אם הורשו יחדיו מספר מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם רשאי אדם להרשות יותר ממורשה אחד להופיע ולטעון בשמו בלבד.
 (ג) הורשו מספר מורשים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן נתפרקה השותפות או חדלו המורשים לעבוד יחדיו, יראו, בהעדר הודעה אחרת מן המרשה או המורשים, כאילו הורשה המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים בטרם חדלו לעבוד יחדיו.
18. (א) אדם המיוצג על ידי מורשה בהליך בפני הרשם, רשאי להחליף את מורשהו או לסלקו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לרשם; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הדיון בבקשה או עד גמר ההליך אשר לגביו הורשה המורשה, ובלא חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להסתלק מהטיפול בענין או בחלק ממנו אלא ברשות הרשם.
 (ב) הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר בייפוי כוח שניתן למורשה אם עברו עשר שנים מיום שניתן.
 
 (ג) הוראות תקנה זו יחולו גם בהליכים לפני כל אדם אחר לפי החוק או תקנות אלה, והסמכויות המסורות לרשם יהיו נתונות בידי אותו אדם, ובהליכים לפני מספר בני אדם — בידי היושב ראש.
פרק ב': הבקשה והפירוט
19. (א) בקשה לפטנט, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש ללשכה בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן — טופס הבקשה) בשלושה עתקים, ויצורפו אליה הפירוט, לרבות שרטוטים לפי הצורך, בשני עתקים וכן אגרת ההגשה ואגרת הפרסום שנקבעה לענין סעיף 16 לחוק.
 (ב) (נמחקה).
20. (א) הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:
(1) מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה, עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה;
(2) תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים או הדגמות במידה הדרושה להבנתה;
(3) תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.
 (ב) הגליון הראשון יהיה גליון שער אשר לא ימוספר, ובמרכזו יירשמו שם האמצאה בעברית ותרגומו של השם לאנגלית; צורת הגליונות הנוספים של הפירוט יהיו כצורה הקבועה למסמכים לפי תקנה 11.
21. (א) שרטוטים יהיו על גבי נייר חלק, לבן, חזק, ושאינו מבריק, אך מותר להגיש אחד מעתקי השרטוטים על גבי גליון או גליונות העשויים מחומר שקוף, גמיש, חזק ושאינו מבריק.
 (ב) גליון השרטוטים יהיה באורך של 29 עד 34 ס"מ וברוחב של 21 ס"מ או ברוחב של 42 ס"מ; שטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 21 ס"מ לא יעלה על 25.7 ס"מ בארכו ו-17 ס"מ ברחבו ושטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 42 ס"מ לא יעלה על 25.7 ס"מ בארכו ו-34 ס"מ ברחבו.
 (ג) הגליונות ימוספרו וכל גליון ישא בשוליו את שם המבקש, את המספר הכללי של הגליונות עם מספרו של כל גליון.
 (ד) השרטוטים יוגשו באופן שלא יהא בהם קיפול או חתך העשויים לפגוע בשעתוק שנעשה באמצעות צילום.
 (ה) על השרטוטים יחולו כללי שרטוט אלה:
(1) כל החלקים יבוצעו בקווים כהים (אם אפשר שחורים), בני קיימא, ללא ציורי דיות או צבעים, ועליהם להיות מתאימים לשעתוק בצילום או בדרך אחרת בלא כל שלבי ביניים על גבי אמות;
 
(2) החתכים יצויינו באמצעו קוקוו מלוכסן, שלא ימנע את הקריאה הברורה של ציוני הסימוכין ושל קווי ההנחיה;
(3) קנה מידתם יהיה בהתאם למידת הסיבוך שבציור, כך שלכשיועתק השרטוט דרך צילום בהקטנה קווית של 2/3 ניתן יהיה להבחין בלא קושי בכל הפרטים;
(4) הציורים יהיו נפרדים זה מזה בבירור, ערוכים על גבי מספר גליונות קטן ככל האפשר וממוספרים ברציפות בלי להביא בחשבון את מספר הגליונות;
(5) כל פרט מפרטי הציור יצויין בכל מקום, במידה שהבנת הפירוט תובעת זאת, על ידי סימני סימוכין התואמים את אלה המשמשים בפירוט;
(6) כל הספרות, האותיות וסימני הסימוכין המופיעים בשרטוט יהיו פשוטים וברורים, והאותיות והספרות יהיו בגובה של לפחות 0.32 ס"מ;
(7) השרטוט לא יכלול כל ביאור זולת מקראות כגון "מים" "קיטור" "חתך לאורך b-a", "פתוח", "סגור"; במקרים של שימוש בדיאגרמות מלבנים לתיאור מיתקני חשמל או בדיאגרמות זרימה לתהליכים ניתן לשלב ציונים מספיקים לשם ביאור המקראות והציונים ייערכו בשפה שבה נערך הפירוט.
22. (א) רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקוטיים בו, יגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים באופן שניתן יהיה להחליפם בדפי הפירוט שהוגשו קודם לכן.
 (ב) בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים בבקשה או בפירוט, יצרף המבקש לתיקון הודעה שבה יפרט את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם, וכן יצרף את דפי הפירוט שנמסרו לו עם ההודעה על הליקויים.
 (ג) קבע הרשם, לפי סעיף 23 לחוק, תאריך לתיקונים שהוגשו, יצויין אותו תאריך בפירוט בשולי הקטע הכולל את התיקון.
פרק ג': דרישת דין קדימה
23. (א) דרישת דין קדימה, על פי סעיף 10 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה.
 (ב) דרישת דין קדימה או דרישת דין קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר ללשכה, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה.
24. (א) על הדורש דין קדימה להגיש העתק מאושר של הפירוט כאמור בסעיף 10 (א) (3) לחוק, שהוגש עם בקשת החוץ שעליה נסמכת דרישת דין הקדימה, והשרטוטים שנלוו לו, תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה.
 (ב) הוגשה בקשה להקדמת הבחינה כאמור בתקנה 25, לפני תום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יוגש העתק הפירוט כאמור יחד עם הבקשה האמורה.
 
25. הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן.
26. (א) המבקש חייב להראות, תוך שלושה חדשים מיום שנדרש לעשות כן על ידי הרשם, כי האמצאה המתוארת בבקשת החוץ והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל שוות בעיקרן.
 (ב) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשת-חוץ אחת, כאמור בסעיף 10 (ב) לחוק, והרשם השתמש בסמכותו לפי תקנת משנה (א), יציין המבקש בשולי הקטעים המתאימים שבפירוט את תאריכי בקשות החוץ שאותם קטעים מתבססים עליהן.
27. רצה מבקש לחלק בקשה שעליה נדרש דין קדימה, יחולו תקנות 24 ו-26 לגבי כל בקשה שהופרדה, אולם לא תהא חובה להגיש עם כל בקשה כזאת העתק פירוט כאמור בסעיף 10 (א) (3) לחוק אלא די לציין בכל בקשה שהופרדה את מספר הבקשה שחולקה ושבה הוגש העתק פירוט כאמור בתקנה 24 ולציין בפירוט בקשת החוץ שהוגש לענין אותה בקשה את הקטעים המתארים את החלק של האמצאה שעליו מבוקש הפטנט בבקשה שהופרדה.
28. נדרש דין קדימה לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף 16 לחוק, תצורף לדרישה אגרת הפרסום שנקבעה לענין פרסום דבר הבקשה שנית.
פרק ד': הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה
29. (א) אישור הגשת בקשה ייעשה על גבי אחד מעתקי טופס הבקשה שהוגשו ללשכה, ואותו עותק יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה.
 (ב) הוגש טופס הבקשה בעותק אחד או בשני עתקים בלבד, יוכנו המסמכים החסרים בלשכה על חשבון המבקש.
30. (א) הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 15 לחוק, תודיע הלשכה למבקש על הפגמים ולא תתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 29.
 (ב) המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הלשכה; לא תיקן כאמור, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה בלשכה שנה ולאחר מכן תושמד.
 (ג) תיקן המבקש את הפגמים שעליהם הודע לו לפי תקנת משנה (א), יאשר הרשם את ההגשה בדרך הקבועה בתקנה 29 ויקבע את תאריך הבקשה כאמור בסעיף 15 לחוק.
31. (א) הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה:
(1) הבקשה לא הוגשה בטופס הבקשה או שלא מולאו כל תרפיו כנדרש;
(2) לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט;
 
(3) הוגש עותק אחד בלבד של הפירוט או של השרטוטים.
(4) הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה;
(5) האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה;
(6) הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה ללשכה כאמור בתקנה 17 (א);
(7) לא צורפה אגרת הפרסום לפי סעיף 16 לחוק;
יודיע הרשם למבקש, בעת המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 29, על הפגמים שנמצאו.
 (ב) המבקש רשאי, תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם כאמור בתקנת משנה (א), לבקש לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) ויצרף לתיקון את האגרה שנקבעה.
 (ג) לא תיקן המבקש פגמים שעליהם נמסרה לו הודעה כאמור, יהא דינו כדין מי שלא סילוק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.
32. (א) הרשם יפרסם ברשומות, כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשת אם —
(1) שולמה אגרת הפרסום;
(2) נמסרו כל הפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16 האמור;
(3) שוכנע הרשם כי השם שניתן לאמצאה על ידי המבקש יש בו כדי לזהות את האמצאה;
(4) נמסר תרגומו של השם, להנחת דעתו של הרשם, לשפה האנגלית.
 (ב) לא כללו הבקשה והפירוט פרט מהפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16, יודיע הרשם על כך למבקש, והמבקש ימסור את הפרטים תוך שלושה חדשים ממתן ההודעה; דין הודעה כזו כדין הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק.
33. (א) סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה בלשכה היא תסווג לפי הסיווג הנהוג בלשכה.
 (ב) היה הרשם סבור כי הפירוט אינו ברור די הצורך לשם סיווג האמצאה שבו, רשאי הוא לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים לשם זיהוי האמצאה, והמבקש ימסור את הפרטים הנוספים תוך שלושה חדשים מיום הדרישה.
 (ג) דין דרישה כאמור בתקנת משנה (ב) כדין הודעה שהבקשה אינה מתארת את האמצאה, בענין שבו נדרשו הפרטים הנוספים, באופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה.
חלק שלישי: קיבול הבקשה
פרק א': בחינת הבקשה
34. (א) הבקשות ייבחנו, בהתחשב בסיווג הנהוג בלשכה, לפי סדר הגשתן.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) תיבחן בקשה שהופרדה יחד עם הבקשה שחולקה.
 
35. (א) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לבחינת הבקשה על-אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה.
 (ב) ראה הרשם כי יש יסוד לבקשה, שהוגשה לפי תקנת משנה (א), תיערך הבחינה סמוך ככל האפשר למועד הגשתה, אך בהתחשב בסדרי העבודה בלשכה.
 (ג) קובלה בקשה שנבחנה כאמור, יצויין דבר בחינתה בפרסום לפי סעיף 26 לחוק ובפנקס, וכן יצויינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר הבקשה מאותו סוג, על פי הסיווג הנהוג בלשכה, שנבחנה בתכוף לפני הבחינה המוקדמת לפי תקנה זו.
 (ד) אין בהוראת תקנה זו לגרוע מסמכות הרשם או בוחן לפי סעיף 19 לחוק.
36. על דרישה לפי סעיף 18 (א) (2) לחוק יחולו כללים אלה:
(1) ארבעה חדשים בקירוב לפני המועד שבו תעמוד הבקשה לבחינה, ישלח הרשם הודעה למבקש ובה ידרוש ממנו את הפרטים הבאים:
(א) הארצות שבהן נתבקשה הגנה על האמצאה נשוא הבקשה על ידי המבקש או מי שקדם לו בזכות בעלות;
(ב) האסמכתאות שעליהן הסתמכה הרשות במדינה בה נבחנה הבקשה כאמור;
(2) על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהוגשו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית — יצרף להם המבקש את תרגומם לשפה רשמית;
(3) הוזכרו בתשובת המבקש לפי פסקה (2) אסמכתאות שהן פירוטי פטנטים, מדגמים, מדגמים תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הלשכה.
37. הרשם רשאי לדחות את ביצועו של חלק משלבי הבחינה למועד שבו יוגש פירוט מתוקן או כתוב או ערוך מחדש אם נוכח כי הליקויים שבפירוט אינם מאפשרים לו להשלים את הבחינה.
38. (א) הורה הרשם כי בחינת בקשה מאוחרת תידחה עד לאחר פרסום בקשה קודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע על כך למבקש ויציין בהודעתו את מספר הבקשה הקודמת.
 (ב) בעל הבקשה המאוחרת רשאי, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), לבקש כי על אף קיומה של הבקשה הקודמת תימשך בחינת בקשתו, והרשם ייעתר לבקשה אם ראה לנכון לעשות כן.
 (ג) נעתר הרשם לבקשה כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע בעל הבקשה המאוחרת על קיבול בקשתו לבעל הבקשה הקודמת מיד עם קיבולה, וישלח העתק ההודעה לרשם.
 
39. (א) לא ראה הרשם להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע למבקש על הבקשה הקודמת ואת מספרה וכי בקשתו תעמוד לבחינה לפני פרסום הבקשה הקודמת.
 (ב) בעל הבקשה המאוחרת רשאי לדרוש, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), כי בקשתו תיבחן רק לאחר פרסום הבקשה הקודמת.
40. נדחתה בחינתה של בקשה מאוחרת כאמור בתקנות 38 ו-39, יודיע הרשם למבקש בבקשה המאוחרת על פרסום הבקשה הקודמת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומה.
פרק ב': ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם
41. הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק תהיה בכתב וייכללו בה:
(1) הטעמים לאי כשירות האמצאה לפטנט — אם היתה העילה שאין האמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק;
(2) הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין להעניק פטנט על האמצאה — אם היתה העילה שסעיף 7 לחוק חל עליה;
(3) הפניה לדבר שיש בו כדי לבטל את החידוש שבאמצאה — אם היתה העילה שאין היא חדשה כאמור בסעיף 4 לחוק;
(4) הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין באמצאה משום התקדמות אמצאתית, ודרך הלימוד על כך — אם היתה העילה שאין בה התקדמות אמצאתית כאמור בסעיף 5 לחוק;
(5) הפניה אל פטנט קודם או בקשה קודמת — אם היתה העילה קיומם של פטנט או בקשה קודמת על אותה אמצאה, לפי סעיף 9 לחוק;
(6) הפניה אל חלקי פירוט הפטנט שנכללו בו יותר מאמצאה אחת — אם היתה העילה שיש בפירוט יותר מאמצאה אחת בלבד כאמור בסעיף 8 לחוק או אם ראה הרשם להשתמש בסמכותו לפי סעיף 24 (ב) לחוק;
(7) הודעה על תאריך שראה הרשם לקבוע לבקשה או לחלק ממנה לפי סעיף 23 לחוק — אם הוכנסו בה תיקונים שהם לדעת הרשם בעלי אופי מהותי;
(8) ציון הליקויים בצורתם או בתכנם של הבקשה או הפירוש — אם היתה העילה אי מילוי אחר ההוראות שבסימן א' לפרק ג' לחוק או שבתקנות אלה, ומותר לציין את הליקויים, כולם או מקצתם, בדרך של רישום הערות בעפרון בגוף הפירוט או בשולי דפיו.
42. המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.
43. (א) תיקן המבקש ליקויים, כאמור בתקנה 42, יבחן הרשם את הבקשה והפירוט כפי שתוקנו, כאילו הוגשו כך מלכתחילה, וכן יבחן כל תיקון לענינים אלה:
(1) האם יש בו כדי לסלק את הליקויים עליהם הודע למבקש כאמור בתקנה 41;
(2) האם הוא ממלא אחר הוראות החוק והתקנות באשר לתכנו וצורתו;
(3) האם הוא בעל אופי מהותי.
 (ב) הרשם יודיע למבקש על הליקויים שמצא בפירוט המתוקן; דין הודעה כזו כדין הודעה לפי תקנה 41, והמבקש רשאי להשיב עליה כאמור בתקנה 42.
 (ג) תקנה זו תחול גם על בחינת תיקונים שנעשו על ידי המבקש בין לפני מועד בחינת הבקשה כאמור בתקנה 34 ובין לאחר גמר בחינת הבקשה אך לפני קיבולה, ובלבד שלא ייבחן תיקון לבקשה לפני שהגיע המועד לבחינת הבקשה.
44. טען המבקש, בנימוקים שמסר לפי תקנה 42, שאין עליו לתקן ליקויים, יעיין הרשם בנימוקים ואם ראה לדחותם יודיע על כך למבקש; דין הודעה כאמור כדין הודעה לפי תקנה 41.
45. לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש.
46. (א) סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש תוך חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.
 (ב) אין בהוראת תקנת משנה (א) ותקנות 44 ו-45 לגרוע מזכותו של מבקש להשיג בפני הרשם על החלטת בוחן, כאמור בסעיף 161 לחוק, לאחר כל הודעה שנמסרה לו לפי פרק זה.
47. (א) הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע טענותיו בפניו כאמור בתקנות 42 או 46(א) להגיש בכתב את סיכום טענותיו תוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא — אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו ענין קודם לכן, או אם נראה לרשם כי יש בכך להביא תועלת בזמן השמעת הטענות בפניו.
 (ב) לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה בהתאם לכך.
48. הוגשה בקשה להשמיע טענות כאמור בתקנות 42 או 46 (א), והגיש המבקש את סיכום טענותיו כאמור בתקנה 47 או שלא ראה הרשם לדרוש סיכום כאמור, יקבע הרשם מועד לשמיעת טענות המבקש ויודיע על כך למבקש לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שקבע.
 
49. רצה המבקש לתקן את פירוטו במועד שנקבע להשמעת טענותיו, יגיש את התיקונים המוצעים ללשכה לא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד האמור.
50. (א) הרשה הרשם למבקש, לאחר ששמע את טענותיו, להכניס תיקונים בבקשה ובפירוט, רשאי המבקש לתקן את הבקשה והפירוט תוך חדשיים מיום מתן הרשות.
 (ב) דין תיקונים כאמור בתקנת משנה (א) כדין תיקונים שהכניס מבקש בתשובה על הודעה שנמסרה לפי תקנה 41.
פרק ג': חלוקת בקשה
51. (א) בקשה למתן פטנט שהופרדה מבקשה שהוגשה קודם לכן תוגש בדרך הקבועה לבקשת פטנט, אך לא יאוחר מארבעה חדשים מיום שהודיע המבקש על חלוקת הבקשה או מיום שהורה הרשם לחלקה.
 (ב) דין הוראת הרשם כאמור בתקנת משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 41 והתקנות הדנות בענין זה יחולו.
פרק ד': קיבול הבקשה ופרסומה
52. קובלה הבקשה, לפי סעיף 17 לחוק, יודיע הרשם על כך למבקש וידרוש בהודעה כי תשולם אגרת הפרסום לענין סעיף 26 לחוק.
53. לא שולמה אגרת הפרסום במועד הקבוע בתקנה 7 (ב), ישלח הרשם למבקש הודעה נוספת, ואם לא שולמה אגרת הפרסום, בתוספת אגרה לארכה מהמועד שנועד לפרעונה עד למועד שבו שולמה האגרה למעשה, תוך חודש ימים מתאריך משלוח ההודעה הנוספת, יראו את המבקש כמי שזנח את בקשתו.
54. שילם מבקש בעת שהגיש את בקשתו את האגרה לפי פריט 1 (ב) לתוספת השניה, לא יהא המבקש חייב בתשלום בעד פרסום בקשתו, והבקשה תפורסם מיד עם קיבולה.
פרק ה': החזרת מסמכים
55. מבקש רשאי לבקש מהרשם כי מסמכים שהגיש לענין דרישת דין קדימה יישמרו אצלו והוא יעמידם לרשות הלשכה וכל אדם אחר מיד לכשתתקבל דרישה לכך, והרשם ייעתר לבקשה אם הוכח להנחת דעתו כי יש בידי המבקש האפשרות לשמור כדבעי את המסמכים.
56. סירב הרשם לבקשה או הוזנחה הבקשה על ידי המבקש לפני פרסומה לפי סעיף 26 לחוק, רשאי הרשם, אם חלפו ששה חדשים מיום הסירוב הסופי או
 
ההזנחה, להחזיר למבקש את העתקי הפירוט ואת המסמכים שהוגשו לענין דרישת דין קדימה.
חלק רביעי: התנגדות למתן פטנט
פרק א': הגשת כתבי טענות וראיות
57. הודעה על התנגדות למתן פטנט תימסר לרשם לפי סעיף 30 לחוק בצירוף האגרה שנקבעה.
58. (א) תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש.
 (ב) המתנגד רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
 (ג) לא היה בדעת המתנגד להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
59. (א) תוך שלושה חדשים מיום שהוגש כתב הטענות מטעם המתנגד לפי תקנה 58 יגיש המבקש לרשם את כתב טענותיו שבתשובה.
 (ב) צורפו ראיות לכתב הטענות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 58(ב) או הודיע המתנגד שלא יגיש ראיות, יגיש המבקש לרשם את ראיותיו יחד עם כתב טענותיו.
 (ג) לא הגיש המבקש כתב טענות כאמור בתקנת משנה (א), או לא הגיש את ראיותיו עם כתב טענותיו אם עליו לעשות כן לפי תקנת משנה (ב), יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המתנגד והסכים למתן הסעד שהמתנגד ביקש.
60. לא הגיש המתנגד ראיותיו כאמור בתקנה 58 (ב) ולא מסר הודעה לפי תקנה 58(ג), רשאי הוא להגיש לרשם את ראיותיו תוך שלושה חדשים מיום שהוגש לרשם כתב טענות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(א); לא עשה כן, יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המבקש, והרשם יחליט בהתאם לכך.
61. הוגשו ראיות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 60, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מיום הגשתן, להגיש לרשם את ראיותיו.
62. המתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו הראיות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(ב) או תקנה 61, להגיש לרשם ראיות בתשובה, המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.
63. לא יוגשו ראיות נוספות מטעם המתנגד או המבקש אלא ברשותו של הרשם.
64. היה מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית, יצורף אליו תרגומו, מאומת להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית, זולת אם הורה הרשם אחרת.
 
פרק ב': בירור התנגדות בפני הרשם
65. (א) הוגשו כתבי הטענות והראיות, או אם לא הוגשו ראיות, חלפה התקופה המותרת להגשתן, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות חודש מראש, אם לא הסכימו הצדדים על מועד מוקדם יותר.
 (ב) צד הרוצה להתייצב יודיע על כך לרשם בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע, ורשאי הרשם לסרב לשמוע טענותיו של צד שלא הודיע כאמור.
66. (א) בעת השמיעה רשאי צד מן הצדדים להסתמך על חומר שלא הוזכר קודם לכן בכתבי הטענות או בחומר הראיות, ובלבד שהודיע על כך לרשם לפחות עשרה ימים מראש וצירף להודעתו פרטים על אודות החומר האמור.
 (ב) לא נמצא חומר כאמור בתקנת משנה (א) בספריית הלשכה, יומצא לרשם החומר או ספר שבו הוא כלול, ובלבד שאם היה זה חומר הכלול בספר ועומד בפני עצמו די להמציא העתק אותו חומר.
67. ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:
(1) לא הודיע איש מבעלי הדין שיתייצב ואכן לא התייצבו, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;
(2) לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את ענינו, ידחה את בקשתו;
(3) היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים, או שנמנע ממנו להופיע בפניו בשל נסיבות מיוחדות ידחה את הבירור למועד אחר.
68. (א) לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, יפתח המתנגד בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המבקש את פרשתו.
 (ב) הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, אך הביא טענות שכנגד, יפתח הוא בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המתנגד את פרשתו.
 (ג) הרשם יתיר למי שפתח בהרצאת פרשתו להשיב בקצרה על טענות בעל דינו, ולא יעלה אותו בעל דין באותו שלב טענות חדשות אלא ברשות הרשם; העלה טענות כאמור, יתיר הרשם לבעל הדין שכנגד להשיב עליהן.
 (ד) סיימו בעלי הדין את טענותיהם, רשאי הרשם להורות להם בצו לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שיקבע; צו כאמור יקבע את סדרי הטענות וכל יתר הדברים הטעונים לדעתו הסדר לרגל מתן הצו.
 (ה) דינו של בעל דין שלא הגיש את סיכום טענותיו בהתאם לצו לפי תקנת משנה (ד) כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת.
 
69. (א) רצה בעל דין לחקור את המצהיר חקירה שכנגד, יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני המועד שנקבע להשמעת טענות הצדדים, ובהודעתו ידרוש את התייצבות המצהיר במועד האמור; היה המצהיר תושב חוץ, תוגש ההודעה לא יאוחר מחודש לפני המועד האמור.
 (ב) בעל דין הטוען כי לא קיים טעם סביר להרשות חקירתו של מצהיר פלוני שנדרשה התייצבותו לפי תקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו העתק דרישתו של הצד שכנגד והרשם ישמע את טענותיו במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, אם לא קבע לכך הרשם מועד מוקדם יותר נוכח דחיפות הענין.
 (ג) דחה הרשם את טענות בעל הדין שהושמעו לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב אותו מצהיר במועד הבירור, ידחה הרשם את המשך שמיעת טענות הצדדים זולת אם קיים נימוק סביר שלא לעשות כן.
 (ד) התייצבו המצהירים, ייחקרו עדיו של מי שפתח בהרצאת פרשתו תחילה ולאחר מכן עדי הצד שכנגד, זולת אם ראה הרשם טעם סביר לנהוג אחרת.
 (ה) אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה לפי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
 (ו) הרשם רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר פלוני לשם חקירה.
70. (א) בכל הליך על ריב לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הרשם, ביד רושם שקבע הרשם, במכשירי הקלטה או באמצעים מיכניים אחרים.
 (ב) כתבי הטענות וכל מסמך הנוגע להליך יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.
71. הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להשמיע דבריהם, לתקן כל רישום בפרוטוקול, בין לפני מתן ההחלטה ובין לאחריה.
72. (א) בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם —
(1) רשאי הרשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;
(2) רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשרות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת.
 (ב) החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של הענין, את ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, את השאלות שעמדו להכרעה ואת ההחלטה ונימוקיה.
 (ג) החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה על ידיו.
 
73. ההחלטה תימסר על ידי הרשם לצדדים, ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו נמסרה על ידיו.
74. (א) ראה הרשם מקום להשתמש לגבי בקשה פלונית בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב מנומק.
 (ב) המבקש רשאי תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה כאמור להשיב עליה ולהראות טעם בכתב מנומק מדוע לא ישתמש הרשם בסמכותו; לא השיב המבקש — לא יינתן הפטנט.
 (ג) השיב המבקש על הודעת הרשם, יתן לו הרשם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.
75. הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט.
חלק חמישי: מתן הפטנט
פרק א': תעודת הפטנט
76. תעודת פטנט תהיה ערוכה בטופס מס' 3 שבתוספת הראשונה וחתומה ביד הרשם או בחותמתו ותימסר לאחר רישום מתן הפטנט בפנקס למי שרשום בו אותה שעה כבעל האמצאה.
77. בעל פטנט רשאי לבקש בכתב העתק תעודת פטנט והוא יימסר לו לאחר שתשולם האגרה שנקבעה; בהעתק יצויין דבר היותו כזה.
פרק ב': דרישה לציון שם הממציא
78. דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש ללשכה בכתב חתום על ידי המבקש.
79. שם הממציא יצויין בפנקס ובפירוט והוא יצויין גם בתעודת הפטנט אם הוגשה הדרישה עד תום חודש מיום פרסום הקיבול.
80. נדרש ציון שם הממציא וחייב הרשם במתן הודעה לבעל האמצאה או לבעל הפטנט או לכל אדם אחר כאמור בסעיף 40 לחוק, ימציא להם הרשם הודעה כאמור סמוך ככל האפשר לאחר שהוגשה לו הדרישה.
81. הרוצה להתנגד לדרישה שנמסרה לו הודעה עליה לפי תקנה 80 יודיע על כך לרשם תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
82. מסירת הודעה לפי תקנה 81, דינה כדין הגשת התנגדות, ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט
 
בחלק הרביעי לתקנות אלה; לענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 81 כמתנגד ואת דורש ציון השם כמבקש, ומי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 80 ולא התנגד יצורף להליכים כמשיב, זולת אם ביקש להשתחרר מכך.
83. ראה הרשם, בכל עת לאחר שהוגשו לו כתבי טענות כאמור בתקנה 82, כי ראוי לדון בדרישה לציון שם הממציא כבבקשה שעילתה כאמור בסעיפים 31 (3) או 73 לחוק, יודיע על כך לצדדים בכתב מנומק.
84. מסר הרשם הודעה כאמור בתקנה 83, רשאי הדורש ציון שם הממציא לבקש, תוך חודש מיום ההודעה, כי יראו את בקשתו כהודעת התנגדות למתן פטנט או כבקשת ביטול, לפני הענין, וסדרי הדין שנקבעו לכך יחולו; לבקשה תצורף האגרה שנקבעה.
חלק ששי: תשלום אגרות חידוש
פרק א': אגרת חידוש
85. (א) אגרות החידוש שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי שיהא פטנט בר תוקף הם באישור ועדת הכספים של הכנסת בשיעורים הקבועים בתוספת השניה וישולמו במועדים הקבועים.
 (ב) מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 6 (6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.
86. הרשם ישלח הודעה לבעל הפטנט על כל מועד שבו עליו לשלם אגרת חידוש לא יאוחר משלושה חדשים לפני אותו מועד.
87. (א) כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם מחודש לפני המועד הקבוע לתשלומה.
 (ב) דבר התשלום של כל אגרת חידוש יירשם בפנקס ולבעל הפטנט יינתן אישור על כך.
 (ג) מי שמשלם אגרת חידוש כאמור בסעיף 57 לחוק לאחר המועד שהוא היה חייב לשלמה בהתאם לתקנה 85 והתוספת השניה, ישלם, בנוסף לאגרת החידוש, בעד כל חודש שבו איחר בתשלום האגרה או כל חלק ממנו, את האגרה שנקבעה בתוספת האמורה בעד בקשת ארכה לתקופה של חודש.
88. לא שולמה אגרת חידוש עד תום הארכה האמורה בסעיף 57 לחוק, יירשם בפנקס כי תוקף הפטנט פקע.
 
פרק ב': החזר תקפו של פטנט
89. בקשה לרשם להחזר תקפו של פטנט תהא בכתב ויפורטו בה העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו; היא תהא נתמכת בתצהיר ותצורף אליה האגרה שנקבעה.
90. (א) לא שוכנע הרשם כי יש לקבל את הבקשה להחזר תקפו של פטנט, יודיע על כך למבקש, ורשאי המבקש, תוך חודש ממתן ההודעה, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.
 (ב) לא ביקש המבקש להשמיע טענותיו יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
91. (א) קיבל הרשם את הבקשה להחזר תקפו של פטנט — בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש — יודיע על כך למבקש, והמבקש ישלם תוך חודש ממתן ההודעה את כל אגרות החידוש שלא שולמו וכן את אגרת הפרסום שנקבעה.
 (ב) לא שילם המבקש כאמור בתקנת משנה (א) יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
92. רצה אדם להתנגד לבקשת החזר התוקף, יודיע על כך בכתב, יפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות ויצרף להודעה את האגרה שנקבעה.
93. מסירת הודעה לפי תקנה 92, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 92 כמתנגד, ואת בעל הפטנט וכן כל בעל רשיון ייחודי בו — כמבקש.
94. ציווה הרשם להחזיר תקפו של פטנט, יירשם הדבר בפנקס ולבעל הפטנט תינתן תעודה על כך.
חלק שביעי: תיקון הפטנט
פרק א': בקשת רשות לתקן פטנט
95. (א) בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לרשם, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו.
 (ב) לבקשה יצורפו שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם נתבקש התיקון, והתיקון המבוקש מצויין בה, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; צורתם של העתקים תהיה כנדרש בחלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.
 
 (ג) בעל הפטנט יצרף לבקשתו לתקן תצהיר כי אין הליך תלוי ועומד אותה שעה בשל הפרת הפטנט או ביטולו, ואם תלוי ועומד הליך כזה — רשות של בית המשפט לרשם לדון בבקשה.
96. (א) הרשם יבחן את התיקון המוצע ואם לא שוכנע כי יש להרשות את התיקון, או ראה שיש להתנות תנאים למתן הרשות, יודיע על כך למבקש.
 (ב) תוך חדשיים מיום שנמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) רשאי המבקש לחזור ולתקן את הפירוט או לדרוש להשמיע טענותיו בפני הרשם; לא תיקן ולא דרש כאמור, יראו כאילו זנח את בקשתו או הסכים לתנאים שקבע הרשם, לפי הענין.
 (ג) ביקש מבקש התיקון להשמיע את טענותיו, יגיש לרשם יחד עם הודעתו את סיכום טענותיו בכתב, והרשם יקבע מועד לשמיעת הטענות ויודיע על כך למבקש.
97. (א) הרשה הרשם לתקן את הפירוט — בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש — יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ישלם המבקש תוך חודש ימים ממתן ההודעה את אגרת הפרסום שנקבעה, וימסור לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת.
 (ב) לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או לא נמסרו העתקים או נמסרו עתקים שאינם תקינים לפי הנדרש בחלק השני לתקנות אלה, יראו כאילו זנח המבקש את בקשתו.
98. רצה אדם להתנגד לתיקון, יודיע על כך לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות.
99. מסירת הודעה לפי תקנה 98, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעת התנגדות לפי תקנה 98 כמתנגד ואת בעל הפטנט וכן בעל רשיון ייחודי בו, כמבקש.
100. (א) הרשם רשאי לדרוש ממי שהורשה לתקן לפי הוראות פרק זה שיגיש את פירוש הפטנט בשני עתקים כשהתיקון שהורשה מצויין בהם, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; על פירוט שיוגש כאמור למלא אחר דרישות החלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.
 (ב) נדרש בעל הפטנט להגיש פירוט חדש כאמור בתקנת משנה (א), לא ירשום הרשם את דבר התיקון בפנקס כל עוד לא הוגש הפירוט.
101. הוראות פרק זה יחולו גם על בקשה לתקן פירוט של פטנט לאחר קיבול הבקשה אך לפני הענקת הפטנט, ואם הוגשה בקשה כאמור — יינתן הפטנט על האמצאה כפי שתוארה ונתבעה בפירוט המתוקן, אך לא לפני גמר ההליכים בקשר לתיקון.
 
102. (א) הוגשה בקשה למתן רשות לתקן לאחר קיבול הבקשה אך לפני מתן הפטנט והוגשה לאחר מכן התנגדות למתן הפטנט, או שהוגשה בקשה כאמור בעוד הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים, ימסור המבקש את העתק בקשתו למתנגד תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעת ההתנגדות.
 (ב) הסכים המתנגד לתיקון המבוקש, יעכב הרשם את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד שיתוקן הפירוט בדרך הקבועה בפרק זה.
 (ג) המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט.
 (ד) קיבל הרשם את הבקשה לתקן, יעכב את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד גמר הליכי התיקון ולפי תקנות 95 עד 97, ויראו את ההתנגדות כאילו הוגשה לגבי הפירוט כפי שתוקן.
 (ה) הוגשה התנגדות למתן רשות לתקן בעוד הליכי התנגדות למתן הפטנט תלויים ועומדים, ידון הרשם בהתנגדויות כולן כאחת זולת אם ביקשו בעלי הדין כי ינהג בדרך אחרת והרשם נוכח כי סביר לעשות כן.
 (ו) תקנה זו לא תחול אם הסכימו הצדדים כי הבקשה לתקן תידון לאחר ההחלטה בהתנגדות והרשם ראה כי לכאורה יש להתיר את התיקון, ואם הוסכם כך —
(1) ידון הרשם בהתנגדות כאילו נתקבל התיקון;
(2) יפרסם הרשם ברשומות את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות.
חלק שמיני: ביטול פטנט
פרק א': הליכי ביטול
103. (א) בקשה לבטל פטנט תוגש לרשם בכתב ויפורטו בה העילות והעובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו, ויצורפו אליה ראיותיו.
 (ב) בעת הגשת הבקשה ישלם מבקש הביטול אגרה בשיעור כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב.
104. (א) הוגשה בקשה לביטול פטנט והיה תלוי ועומד אותה שעה בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או לביטולו והיה מבקש הביטול בעל דין באותו הליך, יודיע על כך בבקשתו לרשם לבטל את הפטנט, והוא רשאי לצרף את ראיותיו תוך חדשיים מיום ההודעה; לא היה מבקש הביטול צד בהליך יודיע על כך בעל הפטנט ויגיש את טענותיו בכתב רק לאחר שבית המשפט נתן רשות לרשם לדון בבקשה.
 (ב) בהודעה על קיום ההליכים כאמור יציין מגיש ההודעה את הצדדים להליך בבית המשפט.
 
 (ג) כל מי שהוא צד להליכים בבית המשפט ולא הצטרף למבקש הביטול של הפטנט, יראו אותו כמשיב לענין ההליכים בבקשת הביטול.
 (ד) נמסרה הודעה על קיום הליכים כאמור על ידי מבקש הביטול, לא ימסור בעל הפטנט כתבי טענותיו אלא חדשיים מיום שמסר המבקש רשות מבית המשפט לרשם לדון בענין.
105. (א) בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לביטול הפטנט, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.
 (ב) לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הודעה בטענות מבקש הביטול, זולת אם באותה עת תלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או ביטולו ובעל הפטנט הודיע על כך לרשם ובית המשפט לא נתן רשות לרשם לדון בבקשה.
106. הוגשו ראיות על ידי בעל הפטנט כאמור בתקנה 105, רשאי מבקש ביטול הפטנט להגיש, תוך חדשיים מיום שנמסרו הראיות לרשם, ראיות בתשובה המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי בעל הפטנט בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.
107. הגשת כתבי טענות וראיות לפי תקנות 103 עד 106, דינה כדין הגשת כתבי טענות וראיות בהליכי התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש הביטול כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.
108. היתה בקשה לתקן פירוט של פטנט תלויה ועומדת בשעה שהוגשה בקשה לבטל את הפטנט, או שהוגשה בקשה לתקן את הפירוט של פטנט בשעה שבקשה לבטל את הפטנט תלויה ועומדת, יחולו סדרי הדין הקבועים בתקנה 102, בשינויים המחוייבים.
פרק ב': מתן תוקף לפטנט מוסף
109. ראה בעל פטנט שבוטל על פי הוראות סימן ד' לפרק ד' לחוק או סימן ב' לפרק ז' לחוק להשתמש בזכותו לפי סעיף 48 לחוק, יגיש בקשתו על כך לרשם לא יאוחר מחדשיים מיום שבוטל סופית הפטנט העיקרי.
110. לא שילם בעל הפטנט את אגרות החידוש החלות לגבי הפטנט העיקרי, בתקופה שבה היה הוא רשאי להגיש בקשה לפי תקנה 109, רשאי הוא לשלם את אגרת החידוש לא יאוחר מתום התקופה האמורה.
111. ראה הרשם כי יש להחיל את הוראות סעיף 48(ב) (2) לחוק לגבי שני פטנטים מוספים או יותר, שהפטנט העיקרי לגביהם בוטל, יודיע הרשם על כך לבעל הפטנטים והוא רשאי לבקש, תוך חודש ימים מתאריך ההודעה, להשמיע את טענותיו בפני הרשם, ולא תחול חובת תשלום אגרה על כל פטנט מוסף לחוד אלא לאחר שהוחלט סופית בענין.
 
חלק תשיעי: רשיונות כפיה
פרק א': הודעה בדבר ניצול אמצאה
112. (א) בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בשני עותקים בטופס מס' 3 שבתוספת השניה.
 (ב) בבקשה יפורטו ענינו של המבקש בבקשה ועובדות המצביעות על היותו לכאורה זכאי לקבלת רשיון כפיה.
113. בדרישת הרשם למסור בהודעה על דבר ניצול האמצאה יידרש בעל הפטנט להשיב על אלה:
(1) האם מנוצלת האמצאה בישראל בדרך ייצור או בדרך אחרת;
(2) האם היקף הייצור עונה, לדעת בעל הפטנט, על דרישות הציבור בישראל;
(3) מקור הייצור;
ויצורף אליה עותק הבקשה לדרישת ההודעה כאמור בתקנה 112.
114. בעל הפטנט המוסר הודעה בתשובה על דרישה כאמור בתקנה 113 רשאי לצרף אליה מסמכים וחומר ראיות לתמיכתה.
115. נתקבלה הודעת בעל הפטנט יודיע הרשם על כך למבקש, וכן יודיע לו את פרטי תכנה במידה שהם מתייחסים לשאלה האם קיים ניצול לרעה של המונופולין, ולא יודיע לו פרטים שהם, לדעת הרשם, בגדר סודות מסחריים.
116. בבואו לדון בבקשה למתן רשיון כפיה לא ישתמש הרשם כבחומר ראיה בכל חומר שהוגש לו לפי פרק זה זולת ההודעה שנמסרה לפי תקנה 115.
פרק ב': בקשה לרשיון כפיה
117. (א) בקשה לרשיון כפיה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ואגרת פרסום ויפורטו בה העילה למתן הרשיון, הגורמים שיש בהם להצדיק את הענקתו והעובדות המראות כי המבקש זכאי לקבלו; לבקשה יצורפו ראיות לביסוס הבקשה ועל יכלתו של המבקש לנצל את האמצאה והיקף הייצור האפשרי.
 (ב) לענין מסירת עתקי הבקשה לפי תקנה 15 יראו כבעלי דין את בעל הפטנט וכל בעל רשיון הרשום בפנקס.
118. משפורסם דבר הגשת הבקשה ברשומות כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון, ובלבד שתשולם האגרה שנקבעה לכך.
119. (א) רצה אדם להצטרף להליך כמבקש או כמשיב (להלן — המצטרף), יגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הפרסום כאמור בתקנה 118, הודעה, בצירוף האגרה
 
שנקבעה, ויפרט בה את ענינו ואת הסעד שהוא מבקש או שהוא תומך בבקשה לתתו.
 (ב) על מסירת הודעה לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנה 15.
 (ג) הצדדים ימסרו לכל מצטרף, תוך חודש מיום שנמסר להם עותק ההודעה לפי תקנת משנה (א), את עתקי כל המסמכים שהוגשו לרשם על ידם עד לאותו יום, ומכאן ואילך יראו את המצטרף בבעל דין לכל דבר וענין.
 (ד) מי שהגיש הודעת הצטרפות רשאי להגיש לרשם את ראיותיו תוך חדשיים מיום שהגיש את הודעתו.
120. (א) בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לרשיון כפיה, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.
 (ב) לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הסכים למתן רשיון הכפיה.
 (ג) על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש רשיון הכפיה כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.
פרק ג': עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון כפיה
121. בקשה לעיון מחדש ברשיון כפיה שניתן תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה לבקשת רשיון כפיה, ובעל הפטנט יפרט בכתב טענותיו את העובדות עליהן הוא סומך את בקשתו ויצרף את הראיות לביסוסן.
122. (א) בעל הרשיון רשאי להגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו המסמכים כאמור בתקנה 121, את כתב טענותיו וראיותיו לביסוס התנגדותו לבקשה.
 (ב) לא הגיש בעל הרשיון את המסמכים כאמור בתקנת משנה (א) יראו כאילו הסכים לוותר על הרשיון שניתן לו או לשנותו בהתאם לבקשת בעל הפטנט.
123. (א) בהליך לפי פרק זה לא יוגשו ראיות נוספות מטעם צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם.
 (ב) הוגשו כתבי הטענות והראיות, או שהגיש בעל הרשיון כתב טענות בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 122(א), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע עליו לפחות חודש ימים מראש.
 (ג) על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים או בעל הפטנט כמתנגד ואת בעל הרשיון כמבקש.
 
חלק עשירי: עורכי פטנטים
פרק א': בחינות
124. (א) בחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים ייערכו שלוש פעמים בשנה.
 (ב) הרשם יקבע את המועד המדוייק לעריכת הבחינות ויודיע ברשומות על כך לפחות חדשיים לפני התאריך שנקבע.
125. הודיע הרשם על מועד בחינה יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים שבחר מתוך הרשימה ואת המקצועות שבהם יבחנו ויודיע על כך לרשם.
126. (א) המבקש להיבחן במועד פלוני יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחודש לפני אותו מועד, יציין בהודעתו את הנושאים שירצה להיבחן בהם ויצרף להודעתו את אגרת הבחינה.
 (ב) לענין הבחינה בשפות יודיע המבקש באילו שתי שפות בנוסף לשפה העברית הוא מבקש להיבחן.
127. הרשם יאשר קבלתה של ההודעה ויודיע לנבחן על מקום הבחינה.
128. הבחינה תיערך בעל פה בנושאים הבאים:
(1) דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל;
(2) עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל;
(3) עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות;
(4) עיקרי הדינים הבין-לאומיים בשטח ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי;
(5) דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם.
129. הבחינה בשפות תהיה בכתב ותכלול —
(1) כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן בשתיים מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;
(2) תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים בשתיים מן השפות האמורות בפסקה (1), לפי בחירת הנבחן;
(3) תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לשתיים מהשפות האמורות לפי בחירת הנבחן.
130. הנבחן יידרש לערוך בשפה רשמית לפי בחירתו פירוט המתאר אמצאה עליה יתנו לו בכתב הסברים ופרטים, ועל הפירוט למלא אחר דרישות החוק והתקנות בקשר לתכנו ולצורתו.
 
131. (א) מיד עם סיום הבחינה בעל פה יקבעו הבוחנים את מסקנותיהם ויגישו אותם לרשם.
 (ב) הבחינות בכתב ייבדקו על ידי הבוחנים ותוצאות הבדיקה יימסרו לרשם.
 (ג) הרשם יודיע לנבחן בכתב על תוצאות הבחינות.
 (ד) נכשל אדם בבחינה, בכולה או במקצתה, רשאי הוא לבקש להיבחן שנית בה או בחלק שבו נכשל, כתום ששה חדשים לפחות מיום הבחינה.
פרק ב': הפטורים מבחינות
132. יהיה פטור מחובת בחינה בנושאים הנוגעים לדיני חוץ מי שמוצאו מחוץ לארץ ושהיה מורשה לעסוק בעריכת פטנטים לפי דיני ארץ מוצאו, אם לפי דיניה נחוץ היה להראות ידיעה באותם דינים לצורך קבלת אותה הרשאה.
133. יהיה פטור מחובת בחינה בשפה העברית מי שסים חוק לימודיו בארץ בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מי שלמד בחוץ לארץ בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו, בחלק ניכר, עברית.
134. יהיה פטור מחובת בחינה באחת מן השפות הזרות מי שסיים חוק לימודיו בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אם לימודיו נערכו שם באותה שפה זרה, או מי שלמד אותה שפה זרה בהיקף נרחב בלימודים סדירים בבית ספר או במוסד להשכלה גבוהה, וניתנה לו תעודה על כך.
135. רצה אדם להוכיח כי יש לו הידיעות הדרושות, כאמור בסעיף 143 (ג) לחוק, בחלקן או במלואן, כיוון שרכש אותן במוסד להשכלה גבוהה או במוסד אחר בלימודים סדירים וניתנה לו תעודה על כך, רשאי להגיש בקשה לשר המשפטים ויצרף לה את המסמכים התומכים בבקשתו.
פרק ג': התמחות
136. (א) להוכחת התמחות תשמש תעודה מאת המאמן ובה יפורטו סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה בשבוע, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו — אם היתה כזו; הרשם רשאי לדרוש מהמתמחה להראות חמש דוגמאות משטחים שונים של עבודה של עורך פטנטים, שביצע בתקופת ההתמחות תחת השגחת מאמנו ולפי הוראותיו.
 (ב) הוראות תקנה זו לא יחול על מי שהתמחה בלשכת פטנטים.
137. תקופת ההתמחות תקוצר בשלושה חדשים לכל שנה שבה עבד המבקש בחוץ לארץ במשרד עורך פטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי, ובלבד שהתקופה המקוצרת הכוללת לא תעלה על שמונה עשר חודש.
פרק ד': רישום בפנקס עורכי הפטנטים
138. המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים יגיש בקשתו לרשם ויצרף לה את המסמכים המעידים שנתקיימו בו כל התנאים האמורים בסעיף 142 לחוק.
 
139. מצא הרשם כי נתקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא, יודיע על כך למבקש.
140. מבקש שנמסרה לו הודעה לפני תקנה 139 ישלם את אגרת הפרסום שנקבעה ומששילם אותה יירשם שמו בפנקס ודבר הרישום יפורסם ברשומות.
141. הרשם ינהל פנקס שיירשמו בו שמותיהם של כל עורכי הפטנטים הרשומים בישראל, מעניהם, תאריכי רישומם ופרטים על חידוש הרישום או מחיקתו.
142. (א) עורך פטנטים הרשום בפנקס ישלם, לפני האחד בינואר שבכל שנה את האגרה השנתית שנקבעה.
 (ב) בעד פיגור בתשלום האגרה תשולם תוספת בשיעור של שליש האגרה השנתית לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה שנה אחת, יימחק שמו מן הפנקס.
143. (א) חודש לאחר המועד לתשלום האגרה השנתית יפרסם הרשם ברשומות את שמותיהם של עורכי הפטנטים ששילמו את האגרה במועדה.
 (ב) עורך פטנטים ששילם את האגרה באיחור, יפורסם שמו לאחר שישלם את אגרת הפרסום שנקבעה.
144. מי שנמחק שמו מן הפנקס לפי תקנה 142 יוכל לבקש להירשם מחדש לאחר שימלא את כל התנאים הדרושים לכך, ובלבד שלא יחוייב להיבחן מחדש כאמור בסעיף 143 לחוק.
חלק אחד-עשר: הלשכה והרשם
פרק א': רישום בפנקס ותיקוני מסמכים
145. אלה הפרטים שיירשמו בפנקס הפטנטים לענין כל פטנט:
(1) השם, המען, ומען למסירת מסמכים בישראל של בעל הפטנט או בעל כל זכות בפטנט;
(2) שם האמצאה, תאריך הבקשה, תאריך מתן הפטנט, ואם נדרש דין-קדימה — מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה;
(3) אגרות חידוש ששולמו, תיקונים בפירוט הפטנט, פקיעת תוקף, החזר תוקף וביטול הפטנט;
(4) מתן זכות קנין מלאה או חלקית בפטנט או שיעבודה, ושמו ומענו של מי שהזכות ניתנה לו ותאריך הנתינה; לענין פסקה זו, מתן זכות קנין — הענקתה, העברתה או תסיבתה של כל זכות בפטנט או מתן רשיון בו, בין ייחודי ובין לא ייחודי;
 
(5) כל פרט אחר שנתבקש הרשם לרשמו, אם לדעתו יש לציבור ענין בפרסומו.
146. (א) בקשה לרשום שינויי פרטים כאמור בתקנה 145(1) תוגש לרשם ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה וכן האגרה שנקבעה, ורשאי הרשם לדרוש פרטים או ראיות נוספים להנחת דעתו כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש.
 (ב) הוגשה הבקשה על ידי מי שאינו הבעל הרשום או בעל רשיון ייחודי ושלא מטעמם או בהסכמתם, ימציא להם המבקש עותק מבקשתו ומן המסמכים שצורפו אליה.
 (ג) לא הודיע מי שנמסר לו עותק מהבקשה לפי תקנת משנה (ב) על התנגדותו לרישום תוך חודש מיום שנמסרו לו המסמכים כאמור בתקנת משנה (ב) ונוכח הרשם כי אותם מסמכים אכן נמסרו לו, יראו כאילו הסכים לבקשה.
 (ד) הודיע הבעל הרשום על התנגדותו לתיקון המבוקש יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.
147. (א) בקשה לרישום קבלת זכות קנין תוגש לרשם בשני עתקים בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה, ותהא חתומה ביד מקבל ההעברה.
 (ב) הרשם ירשום את העברת הזכות אם נוכח כי אכן המסמכים תקינים והזכות הועברה.
148. בקשה לקבלת נסח מאושר מהפנקס תוגש בכתב ותצורף אליה האגרה שנקבעה.
149. (א) בקשה לתיקון כל רשומה או מסמך שאין לגביה הוראה במקום אחר בחוק או בתקנות אלה, תוגש לרשם בשני עתקים בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה התיקון המבוקש ונימוקי הבקשה; נוכח הרשם כי ראוי להתיר את התיקון, יפעל לפי הוראות תקנה זו.
 (ב) ראה הרשם כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש, על גבי אחד מעתקי הבקשה, כי התיר או ביצע את התיקון.
 (ג) היה הרשם סבור כי מבקש פטנט, בעל פטנט, בעל רשיון או בעל רשיון כפיה, או כל בעל זכות אחרת בפטנט, עלול להיפגע מהתיקון ימסור להם הרשם הודעה על התיקון המבוקש.
 (ד) תוך חודש מיום שנמסרה לאדם הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא להגיש התנגדות לתיקון ויפרט בכתב טענותיו את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ויצרף אליו את ראיותיו.
 (ה) הוגשה התנגדות כאמור, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.
פרק ב': הרשם והבוחנים
150. המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לענין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם בשני עתקים ויפרט בה את הפעולה של הבוחן נשוא ההשגה; הרשם רשאי להורות למבקש להגיש סיכום טענותיו בכתב לגבי אותו ענין, אם ראה כי הדבר דרוש לשם יעילות הדיון בהשגה.
 
151. הרשם ישיב על ההשגה בכתב מנומק.
152. המשיג שנמסרה לו תשובה לפי תקנה 151 רשאי, תוך חודש מיום שנמסרה לו התשובה כאמור, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם; ביקש כך, יועיד לו הרשם מועד לשמיעת טענותיו ויודיע לו על כך לפחות עשרה ימים מראש, וזולת אם המשיג הסכים למועד קצר יותר.
פרק ג': קבלת היתרים לענין פרק ו' לחוק
153. בקשה להיתר לפי סעיפים 98(1) או 103 לחוק תוגש לרשם והוא יעבירם לתעודתם.
חלק שנים-עשר: ועדות
פרק א': ועדות ערר
154. בפרק זה —
 "ועדה" — ועדת ערר שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיפים 96 או 101 לחוק;
 "צו" — צו לפי סעיפים 94 או 99 לחוק;
 "השר" — שר הבטחון או השר שקבעה הממשלה לפי סעיף 112 לחוק, לפי הענין.
155. ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם בארבעה עתקים.
156. (א) הודעת הערר תפרט —
(1) את שמו ומענו של העורר וכן מען למסירת מסמכים;
(2) את המספר והתאריך של הבקשה למתן הפטנט, נושא הצו ואת שם האמצאה;
(3) את התאריך שבו נדחה ערר קודם — אם היה, ומספר התיק;
(4) את נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה נפרדת ובקיצור.
 (ב) הודעת הערר תהא חתומה ביד המבקש.
 (ג) להודעת הערר יצורפו מסמכים אלה, בארבעה עתקים כל אחד:
(1) תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(2) העתק הצו שעליו הוא עורר.
 (ד) השר שנתן את הצו יצויין בהודעת הערר כמשיב.
157. הרשם ימציא עותק של הודעת הערר למשיב וליושב ראש הועדה.
158. (א) המשיב רשאי להגיש לרשם בארבעה עתקים, תוך חודש מהיום שבו הומצא לו עותק הודעת הערר כאמור, תשובה מנומקת הנתמכת בתצהיר.
 (ב) הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימציא הרשם לעורר עתקים מהתשובה והתצהיר.
159. יושב ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערר, מועד לשמיעת ערר, וימסור לעורר ולמשיב הודעה מוקדמת של חמישה עשר יום לפחות בדבר המועד שקבע כאמור.
160. (א) בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
 (ב) בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הערר, את המצהיר שנדרש לחקירה שכנגד כאמור.
 (ג) לא הביא בעל דין את המצהיר לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב), או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
161. (א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר, ולאחר מכן את טענות המשיב.
 (ב) הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב ככל שהדבר ייראה לה.
162. הוזמנו בעלי דין כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 166, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב;
(ב) לא התייצב העורר, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר.
163. (א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הודעת הערר, אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
 (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה — מטעמים מיוחדים — להרשות לעורר לתקן את הפגם בתנאים שתקבע.
164. בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרוש לשם עשיית הצדק.
 
165. יושב ראש הועדה רשאי —
(1) להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה;
(2) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה.
166. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, ומשהחלה בשמיעתו — לדחות את המשך הדיון בו אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם עשיית צדק.
167. (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות.
 (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה.
 (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור למערער את נימוקי ההחלטה בכתב.
168. הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הערר ולקבוע על מי יוטלו.
169. הועדה רשאית למזג עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם —
(1) העררים הוגשו על צו אחד או בנוגע לאותה בקשה למתן פטנט; או
(2) כרוכות בהם בעיות חוק זהות או דומות או בעיות עובדה זהות או דומות.
170. הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון בערר שלפניה, לצרף כעורר או כמשיב כל אדם הנראה לה מעונין בערר.
פרק ב': הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים
171. בפרק זה —
 "הועדה" — הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שנתמנתה לפי סעיף 109 לחוק;
 "בקשה" — בקשה להכרעת הועדה בענין הנתון לסמכותה לפי סעיפים 108 או 134 לחוק;
 "היתר" — היתר שניתן לפי סעיפים 98(1) או 103(1) לחוק;
 "משיב" — מי שעשוי להיות חייב על פי הכרעת הועדה בתשלום פיצויים או תמלוגים;
 "צו" — צו שניתן לפי סעיפים 94 או 99 לחוק.
172. (א) הבקשה תוגש לרשם ויפורטו בה —
(1) שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים;
(2) שם המשיב ומענו;
(3) היה המבקש בעל אמצאה — שם האמצאה, מספר הפטנט או בקשת הפטנט עליה או פרטים אחרים לזיהוי האמצאה;
(4) העובדות הנוגעות לקביעת גובה הפיצויים או התמלוגים;
(5) הנימוקים שעליהם מבוססת הבקשה, כל נימוק בפסקה נפרדת;
(6) הסעד המבוקש.
 (ב) הבקשה ונספחיה יוגשו לרשם בארבעה עתקים ותהא חתומה ביד המבקש.
173. לבקשה יצורפו תצהירים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המבקש וכן העתקים מן הצו או מן ההיתר, לפי הענין.
174. (א) המשיב רשאי, תוך חודש מיום הגשת הבקשה, להגיש לרשם תשובה מנומקת בצירוף תצהירים לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.
 (ב) התשובה ונספחיה יוגשו בארבעה עתקים.
 (ג) לא הגיש המשיב תשובה כאמור יראו כאילו הסכים למתן הסעד שנתבקש.
175. הוגשו הבקשה והתשובה, ימסור אותן הרשם לידי יושב ראש הועדה.
176. יושב ראש הועדה יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות עשרה ימים מראש.
177. (א) רצה אחד הצדדים לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך הצד שכנגד (להלן — המצהיר), יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולצד שכנגד, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הבקשה.
 (ב) צד שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא את המצהיר לפני הועדה בזמן שנקבע לשמיעת הבקשה.
 (ג) לא הביא הצד את המצהיר לחקירה שכנגד או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
178. (א) הועדה תשמע תחילה את טענות המבקש ולאחר מכן את טענות המשיב.
 (ב) הועדה רשאית להתיר למבקש להשיב על טענות המשיב.
179. בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הבקשה אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך למבקש, לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הבקשה, והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
180. בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכקשה או בתשובת המשיב אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת הצד
 
המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם עשיית צדק.
181. יושב ראש הועדה רשאי —
(1) להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה;
(2) להרשות לצדדים להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה.
182. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הבקשה, ומשהחלה בשמיעתה — לדחות את המשך הדיון בה, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם עשיית צדק.
183. (א) הועדה רשאית לקבל החלטה ברוב דעות.
 (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה.
 (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למבקש ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור לצדדים את נימוקי ההחלטה בכתב.
184. הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הבקשה ולקבוע על מי יוטלו.
185. נמסרה לצדדים הודעה כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לבירור הבקשה או במועד שנדחה לפי תקנה 182, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב המבקש ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את הדיון לדון בבקשה ולהחליט בה;
(2) לא התייצב המבקש, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לבטל את הבקשה.
186. הועדה רשאית למזג בקשות התלויות ועומדות לפניה ולדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם —
(1) הן הוגשו בקשר לצו אחד או להיתר אחד; או
(2) כרוכות בהן בעיות חוק זהות או דומות או בעיות עובדה זהות או דומות.
187. בכל שלב משלבי הדיון בבקשה שלפניה, רשאית הועדה, לפי בקשת המבקש, המשיב או אדם מעונין אחר, לצרף כמבקש או כמשיב כל אדם המעונין בתוצאות הבקשה.
חלק שלושה-עשר: סמכויות עזר
188. (א) הרשם רשאי לתקן או להתיר לתקן כל טעות שנעשתה בבקשה או במסמך שהוגשו לו בכל הליך אם לא נקבעה לכך הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה, ואם לדעתו לא יפגע התיקון בזכויות אדם אחר.
 (ב) היתה הבקשה לתקן בענין שבהליך על ריב, יחליט הרשם בדבר לאחר שישמע את טענות הצדדים.
189. הרשם רשאי לדרוש מכל מבקש או בעל דין שלפניו לסכם בכתב את טענותיו שטען אותו אדם בפניו, ואם דרש כך חייב מי שנדרש למלא אחר הדרישה תוך חודש מיום הדרישה.
190. הרשם רשאי לדרוש ממבקש או ממביא הליך שלא על ריב להופיע בפניו ולמסור לו ביאורים בעל פה על כל ענין שבבקשתו או בהליך שהביא.
חלק ארבעה-עשר: ערעורים
191. ערעור על החלטה על פי החוק או תקנות אלה, שניתן לערער עליה בפני בית המשפט, תוגש תוך חדשיים מתאריך ההחלטה.
192. סדרי הדין בערעור יהיו כסדרי הדין בערעור על פסק דין של בית משפט שלום.
193. החליט בית משפט שלערעור לשמוע ראיות, יחולו סדרי הדין הנוהגים בגביית ראיות באותו בית משפט בשבתו כערכאה ראשונה.
194. בית משפט שלערעור יעביר העתק מהחלטתו לרשם.
חלק חמישה עשר: אמצאות בשירות
פרק א': סכסוך בקשר לאמצאה
195. בקשה לרשם להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצאת שירות תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה העובדות החשובות להכרעה בשאלה וראיות לביסוסן, וכן יצויין בה מי הוא המשיב.
196. המשיב שצויין כאמור בתקנה 195 רשאי להגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הגשת ההודעה, את תשובתו המנומקת ואת ראיותיו.
197. לא יוגשו ראיות נוספות על ידי צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם.
198. (א) הוגשו כתבי הטענות כאמור בתקנות 195 ו-196 או הוגשו כתבי טענות על ידי המבקש בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 196, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע להם עליו לפחות חודש ימים מראש.
 (ב) לא הופיע צד במועד שנקבע ולא הודיע על טעמים סבירים לכך, יראו אותו כמודה בטענות הצד שכנגד.
פרק ב': רישום אמצאות שירות
199. (א) לצורך רישום אמצאות שירות ינהל מוסד מחקר של המדינה פנקס אמצאות שירות.
 
 (ב) הפנקס יהיה מכורך וכל רישום בו ייעשה במקור וכפל, על גבי דפים ממוספרים בסדר עוקב.
 (ג) ואלה הפרטים שיירשמו בפנקס:
(1) שם נושא המחקר;
(2) שמו של החוקר;
(3) תיאור תמציתי, באמצעות תשריטים במידת הצורך, שייערך מזמן לזמן אך לא פחות מאשר בסיום כל שלב של המחקר, והמפרט את השלב של המחקר שאליו הגיע החוקר; ואזכור תרשימים שערך החוקר בקשר למחקרו;
(4) תאריך סיום שלב המחקר כאמור בפסקה (3) ותאריך הרישום בפנקס.
 (ד) כל רישום כאמור בתקנת משנה (ג) ייחתם ביד החוקר, ודפי הפנקס יהיו חתומים ביד הממונה על היחידה שבה מועסק החוקר.
 (ה) רישום בפנקס כאמור כוחו יפה לענין רישום בפנקס לפי סעיף 55 (א) (3) לחוק.
חלק ששה עשר: שונות
200. תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968).
201. (א) בקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 196 לחוק תוגש לרשם בכתב, והרשם יאשר את דבר ההגשה.
 (ב) הוגשה בקשה על ידי אדם שסעיף 196 (2) לחוק דן בו והיה הרשם סבור כי אותו אדם לא עסק בהיקף ניכר בעבודה שנתייחדה בחוק לעורך פטנטים, יודיע לו הרשם על כך בכתב ויתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, ובלבד שימציא לרשם, שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת טענותיו, ראיות שיש בהן כדי לבסס את טענותיו.
202. כל פעולה שרשאים או חייבים היו לעשותה, בענין בקשות לפטנטים שהוגשו ועדיין לא קובלו, גם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, ותקנות הפטנטים, והן לפי הוראות החוק או תקנות אלה, רואים אותה כאילו רשאים או חיבים היו לעשותה לפי תקנות אלה והודעת הרשם לכל אדם לעשות פעולה כאמור יראו כדרישה כדין לפיהן, ואולם —
(1) שיעור האגרה שנקבעה לעשיית הפעולה יהיה השיעור שנקבע בתוספת הראשונה לתקנות אלה;
(2) יראו את ההודעה האמורה כאילו נמסרה ביום תחילתו של החוק, אלא שהודעה שנמסרה לפי תקנות 21א, 22 או 26(ב) לתקנות הפטנטים יראו כאילו נמסרה לפי תקנות אלה במועד שבו נמסרה למעשה.
202א. נמנע מרשם, מסגן רשם או מפוסק קנין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים דיון בענין שהחל בו (בסעיף זה – ענין שטרם הסתיים), יחולו הוראות אלה:
(1) יחליט הרשם אם לדון בענין שטרם הסתיים בעצמו או להעבירו לסגן רשם או לפוסק קנין רוחני;
(2) רשם וכן סדן רשם או פוסק קנין רוחני שענין שטרם הסתיים הועבר אליו לפי פסקה (1), רשאי לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיום מן השלב שאליו הגיע קודמו.
203. (א) הוראות תקנות אלה בענין צורת הפירוט יחולו גם על בקשות שהוגשו על פי פקודת הפטנטים והמדגמים ומותר לשלוח הודעה על ליקויים כאמור בתקנה 31(א) לגבי בקשות לפטנט התלויות ועומדות עם תחילתו של החוק, ואולם
 
אם היה הפגם כאמור בתקנה 31(א)(1) לא יהיה המבקש חייב בתשלום האגרה שנקבעה לענינים אלה.
(ב)הודעת הרשם על פגמים שנמצאו בבקשה כאמור בתקנה 31(א) תימסר למבקש לא יאוחר מארבעה חדשים לפני שהבקשה תעמוד לבחינה.
204. על המבקש אשר בקשתו לפטנט תלויה ועומדת לפני תחילת חוק זה להגיש את הפירוט שהוגש במדינת החוץ שלושה חדשים מיום שנדרש על ידי הרשם לעשות כן.
205. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח–1968".
תוספת ראשונה
טופס מס' 2
(תקנה 19)
      
 
טופס מס' 1
(תקנה 8(ב))
אל: רשם הפטנטים
ת"ד 767
ירושליםתאריך
א.נ.,
הנני להמציא במצורף תשלום כולל לכיסוי האגרות הבאות:
       
העתק הקבלה מס'מבנק הדאר מצורף. בכבוד רב
   
 
חוק הפטנטים, תשכ"ז–1967
טופס מס' 3
(תקנה 76)
תעודת פטנט
זאת לתעודה כי הפרטים דלהלן נרשמו בפנקס הפטנטים: —
מס' הבקשה לפטנט:תאריך הבקשה:
בעל האמצאה:
שם האמצאה:
דין קדימה:
 
תאריך פרסום קיבול הבקשה: תאריך מתן הפטנט:
     תעודה זו, כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה, הינה אישור כי דבר מתן הפטנט* נרשם בפנקס הפטנטים.
חוק הפטנטים, תשכ"ז–1967
טופס מס' 4
(תקנה 112)
אני
אשר מעני הוא
מגיש בזה בקשה לרשם הפטנטים לדרוש הודעה בדבר ניצול האמצאה נושא פטנט ישראלי
מס'
אני מעונין בדרישה כיון
אני מצהיר בזה כי אין לי כל ענין אחר בבקשה פרט לאמור לעיל ובמיוחד כי אין אני מבקש חומר זה לשם התחרות בלתי הוגנת כנגד בעל הפטנט או לשם ניצול האינפורמציה שתימסר לי למטרות אחרות זולת בקשת רשיון כפיה, אם יהיה מקום לעשות זאת.
אני מתחייב שלא לפרסם ברבים את האינפורמציה שתימסר לי ע"י הרשם, אלא אם תוגש על ידי בקשה לרשיון כפיה.   
   המבקש
------------
* תנאי הפטנט: מתן הפטנט וזכויות בעליו כפופים להוראות חוק הפטנטים, תשכ"ז–1967, והוראות כל דין אחר
הפטנט יהיה תקף לתקופה של עשרים שנה מתאריך הבקשה אם ישולמו אגרות החידוש בשיעורים ובמועדים הקבועים בתקנות, או אם לא יבוטל הפטנט בדרך אחרת.
פטנט מוסף יהיה תקף כל עוד הפטנט העיקרי בתקפו ואין חייבים לשלם בעדו אגרות חידוש.
שינוי בבעלות על פטנט חייב ברישום בפנקס הפטנטים כדי שיהיה לו תוקף כלפי צד שלישי.

 תוספת שניה
(תקנה 6)
בשקלים חדשים
(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11(א) לחוק  921
 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 73(א), 170 ו-171 לחוק או תקנות 146(א) ו-149(א)  206
  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת הפטנט לפי סעיף 23 לחוק    206
  (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו  206
  (ד) עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק 206
 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט, לפי תקנה 35(א) 617
 4. עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו- 164 לחוק או בקשה לפי תקנות 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד, בעד כל חודש או חלק ממנו 55
 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73(ג), 117, 124(ב), 133, 170 ו- 171 לחוק וכן תקנות 81, 100 ו- 195 617
  (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי סעיף 159 או השגה לפי סעיף 161 לחוק או לפי תקנה 42 או 46(א)  617
  (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 617
  (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי סעיף 59 לחוק 617
 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:
  (א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט  135
  (ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים  274
  (ג) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים  1,646
  (ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים  3,433
  (ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים  4,116
  (ו) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו  8,924
 7. אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק  921
 8. אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק  480
 9. עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק, או לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק     206
10. עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה, לכל חודש או חלק ממנו 39
 11. (א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק    151
  (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק  151
 12. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי סעיף 168(ב) לחוק     39
 13. (א) בעד צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 168(ב) לחוק, לכל עמוד 2.70
  (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(ב) לחוק, לכל עמוד     5.50
  (ג) נדרש הצילום בתוך שבוע - 
(1) לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים  27
(2) לכל עמוד נוסף  5.50
 14. אגרת פרסום    דמי הפרסום שהודעה עליהם 
       מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות
(ב) בתוספת זו, "מדד" -  מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) האגרות לפי סעיף משנה (א) לתוספת ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) (נמחק).
(ה) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות נוסח סעיף קטן (א) לתוספת זו כפי שהוא מתוקן עקב עליית המדד.

כ"ט באדר תשכ"ח (29 במרס 1968) יעקב ש' שפירא
   שר המשפטים

 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©