03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט על תרופה

פטנט על תרופה 

האם ניתן לקבל פטנטים על תרופה ? כן ניתן לראות פטנטים רשומים רבים הנרשמים על תרופה, פטנט על תרופה נועד לאפשר למפתח התרופה להגן על השקעתו של פיתוח פטנט על התרופה וכך יוצרת המדינה תמריץ אצל יזמים וממציאים להשקיע בפיתוח מוצר או תרופה שבשלב ראשון תהיה מוגנת לתקופה של עשרים שנה בדרך כלל, חוק הפטנטים מציין שתקופת הפטנט הנה למשך עשרים שנה, לאחר תקופה זו כלל הציבור יכול לנצל את ההמצאה, בתקופה זו בעל ההמצאה יכול להפיק החזר על השקעותיו בפטנט וכן לגרוף רווחים. אך למרות זאת ישנם חריגים לתקופת תוקף הפטנט, למשל על ידי שימוש בצו הארכה, סעיף 64י לחוק הפטנטים מציין "(1) תקופת תוקפו של צו הארכה לא תעלה על 5 שנים מעבר לתקופה הנקובה בסעיף 52;" כלומר סעיף 52 מציין "תקופת הפטנט היא עשרים שנה מתאריך הבקשה" וסעיף 64י מאפשר במקרים מסוימים להאריך את התקופה.  

סעיף 64א הוא פרק ההגדרות המציין את ההגדרות הבאות:

64א. הגדרות (תיקון: תשנ"ח3, תשס"ו5)

"תכשיר רפואי" - כל צורה של סמי מרפא שעברו תהליך עיבוד, לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית ותכשיר בעל ערך תזונתי המיועד להזרקה תוך ורידית

"חומר" - המרכיב הפעיל בתכשיר רפואי או מלחים, אסטרים, הידרטים או צורות גבישיות של אותו המרכיב

"הפטנט הבסיסי" - הפטנט המגן על חומר כלשהו, על תהליך לייצור חומר, על שימוש בחומר או על תכשיר רפואי המכיל חומר, או על תהליך לייצור תכשיר רפואי המכיל חומר, או על ציוד רפואי החייב ברישוי בישראל (להלן - ציוד רפואי).

"מדינה מוכרת" - מדינה המנויה בתוספת הראשונה

"פטנט ייחוס" - פטנט כלשהו במדינה מוכרת המגן על החומר, על התהליך לייצור החומר או על השימוש בחומר, או על התכשיר הרפואי המכיל את החומר, או על התהליך לייצור התכשיר הרפואי המכיל את החומר, או על הציוד הרפואי, אשר נתבע בפטנט בסיסי במדינת ישראל, בין אם הפטנט האמור מקביל לפטנט הבסיסי ובין אם לאו

"רישוי" - כהגדרתו בסעיף 54א.

לכן ממציאים שרוצים לרשום פטנט על תרופה או פטנטים בתחומים  אחרים שחוק הפטנטים מגדיר אותם שעליהם ניתן לבקש צו הארכה, עליהם להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, שיבחן האם יש סיכוי לקבל צו הארכה לפטנט על ידי הגשת בקשה לרשות הפטנטים.וד
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©